C. H. Spurgeon 1855-ben, 21 évesen adta ki ezt a katekizmust, hogy a New Park Street-i gyülekezete használja. Nevezik Spurgeon kátéjának és Puritán káténak is.Spurgeon kis mértékben módosította, szerkesztette az 1693-as Baptista Kátét, amely az 1689-es Második Londoni Baptista Hitvallás katekizmusának készült – tehát egy kálvinista (reformált) baptista kátéról van szó. Sok kérdést elhagyott belőle, főleg a tízparancsolatnál, viszont egyet-kettőt hozzá is tett, megint másokat kissé átfogalmazott – a kálvinista részeket természetesen mindet meghagyta. Bizonyos fontosabb kérdésfeleleteknél ismertetjük a Baptista Káté verzióját is, hogy a különbségek meglátszódjanak. A zárójelben a második helyen megjelentetett igehelyek mindig a BK igehelyei, míg az első helyen, gyakran egymás alatt szereplő igehelyek Spurgeon Puritán Kátébeli eredeti igehelyei. Ezt azért tartottuk fontosnak megkülönböztetni, mert helyenként jelentősek az eltérések. Általánosságban az mondható el, hogy a BK több igehelyre hivatkozik, és több ószövetségi igehelyre – míg Spurgeon inkább több újszövetségire. Előfordulhat az is, hogy némelyik kérdésfeleletnél vagy a Puritán, vagy a Baptista Káté nem hivatkozik semmire, ez az eredeti dokumentumban is így van (ez történhet amiatt is, hogy az adott KF nem található meg az egyik iratban). A mai olvasónak a 66. és 71. kérdésfeleletet különösen ajánlott észben tartania – arról, hogy a bűnök között fokozatok vannak, illetve, hogy a hit nem nélkülözi az ismeretbeli, tudásbeli részt sem.


1. Kérdés: Mi az ember fő célja?
Válasz: Az ember fő célja, hogy Istent dicsőítse, és benne gyönyörködjön.

Spurgeon textusai:

1 Kor 10:31

Zsolt 73:25-26

Az 1693-as Baptista Káté textusai: (1 Kor 10:31; Zsolt 73:25-26)

2. K.: Milyen szabályt kaptunk Istentol arra vonatkozóan, hogy hogyan kell dicsőítenünk Istent, és hogyan kell benne gyönyörködnünk?
V.: Isten szava ez a szabály, amely az Ó és Újszövetségben található meg, ez az egyetlen szabály arra vonatkozóan, hogy hogyan dicsőítsük Istent, és hogyan gyönyörködjünk benne.

Ef 2:20; 2 Tim 3:16

1 Jn 1:3

3. K.: Mit tanít alapvetően a Szentírás?
V.: A Szentírás alapvetően azt tanítja, hogy mit kell hinnünk Istenrol, és, hogy milyen kötelességeket vár el Isten más emberek felé.

2 Tim 1:13; Préd 12:13

(2 Tim 3:16,17; Jn 20:31; Apcs 24:14; 1 Kor 10:11; Préd 12:13)

4. K.: Mi Isten?
V.: Isten lélek, végtelen, örök, változhatatlan Lényében, bölcsesség, hatalom, szentség, igazságosság, jóság és igazság.

Jn 4:24

Jób 11:7

Zsolt 90:2; 1 Tim 1:17

Jak 1:17

2 Móz 3:14

Zsolt 147:5

Jel 4:8

2 Móz 34:6-7

(Jn 4:24; Zsolt 147:5; Zsolt 90:2; Jak 1:17; Jel 4:8; Zsolt 89:14; 2 Móz 34:6,7; 1 Tim 1:17)

5. K.: Egynél több Isten van?
V.: Csak egyetlen Isten van, az élő és igaz Isten.

5 Móz 6:4

Jer 10:10

(5 Móz 6:4; Jer 10:10)

6. K.: Hány személy van Istenben?
V.: Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és e három egy Isten, ugyanaz a lényegük, egyenlőek hatalomban és dicsoségben.

1 Jn 5:7; Mt 28:19

(1 Kor 8:6; Jn 10:30; Jn 14:9; Apcs 5:3,4; Mt 28:19; 2 Kor 13:14)

7. K.: Mik Isten dekrétumai?
V.: Isten dekrétumai Isten örök szándékai akaratának tanácsa szerint, melyek által saját dicsoségére elrendelt mindent, ami csak történik.

Ef 1:11-12

(Ef 1:11; Rm 11:36; Dán 4:35)

8. K.: Hogyan viszi véghez Isten a dekrétumait?
V.: Isten a teremtés munkáival és a gondviselésen keresztül hajtja végre a dekrétumait.

Jel 4:11

Dán 4:35

(1 Móz 1:1; Jel 4:11; Mt 6:26; Apcs 14:17)

9. K.: Mi a teremtés munkája?
V.: A teremtés munkája az, hogy Isten mindeneket megteremt, a semmiből, Szavának ereje által, hat egymást követő normális nap alatt, és mindent nagyon jónak teremt.

*A BK-ban: 13. V.: A teremtés munkája az, hogy Isten mindeneket megteremt, a semmiből, Szavának ereje által, hat nap alatt, és mindent nagyon jónak teremt. [Ezzel szemben Spurgeon kifejezetten a 24 órás teremtési napokhoz ragaszkodik]

1 Móz 1:1

Zsid 11:3

2 Móz 20:11

1 Móz 1:31

(1 Móz 1:1; Zsid 11:3; 2 Móz 20:11; 1 Móz 1:31)

10. K.: Hogy teremtette Isten az embert?
V.: Isten az embert férfinak és nőnek,,saját képére, tudásban, igazságban és szentségben teremtette, hogy uralma alá hajtsa a teremtettséget.

1 Móz 1:27

Kol 3:10; Ef 4:24

1 Móz 1:28

(1 Móz 1:27; Kol 3:10; Ef 4:24; 1 Móz 1:28)

11. K.: Melyek Isten gondviselő munkái?
V.: Isten gondviselő munkái az Ő legszentebb, bölcs és hatalmas cselekedetei, amelyek által megőriz és kormányoz minden teremtményt és azok minden cselekedetét.

Zsolt 145:17

Ézs 28:29

Zsid 1:3

Zsolt 103:19; Mt 10:29

(Neh. 9:6; Kol 1:17; Zsid 1:3; Zsolt 103:19; Mt 10:29,30)

12. K.: Melyik volt Istennek az a különleges cselekedete az ember felé, amikor még az ember abban az állapotban volt, amelyikben megteremtetett?
V.: Amikor Isten az embert teremtette, az élet szövetségére lépett vele, azzal a feltétellel, hogy az ember tökéletesen engedelmes lesz iránta; megtiltotta neki, hogy egyen a jó és rossz tudásának fájáról, vagy ha mégis megteszi, akkor meghal.

Gal 3:12

1 Móz 2:17

(1 Móz 2:16,17; Gal 3:12; Rm 5:12)

13. K.: Első szüleink kitartottak abban az állapotban, amelyben teremtettek?
V.: Első szüleink, saját szabad akaratukból kifolyólag, elbuktak, és kiestek abból az állapotból, amelyben teremtettek, azáltal, hogy vétkeztek Isten ellen, mivelhogy ettek a tiltott gyümölcsből.

Préd 7:29

1 Móz 3:6-8

(1 Móz 3:6; Préd 7:29; Rm 5:12)

14. K.: Mi a bűn?
V.: A bűn Isten törvényének áthágása, vagy az annak való megfelelés hiánya.

1 Jn 3:4

(1 Jn 3:4; Rm 5:13)

15. K.: Az egész emberi nem elbukott Ádám első bűnével?
V.: Mivel Isten a szövetséget Ádámmal kötötte, nem csak kizárólag vele, hanem utódjaival is, ezért az egész tőle származó, normális úton nemzett emberi nem elbukott vele együtt, és vele együtt bűnbe esett.

1 Kor 15:22; Rm 5:12

(1 Kor 15:21,22; Rm 5:12,18,19)

16. K.: Milyen állapotba került az ember a bukás következményeként?
V.: A bukás az embert a bűn és nyomorúság állapotába sodorta.

Rm 5:18

(Zsolt 51:5; Rm 5:18,19: Ézs 64:6)

17. K.: Miben áll a bűnös állapot, amelybe az ember esett?
V.: A bűnös állapot amelybe az ember esett a következőkből áll: Ádám első bűnéből, az eredeti igazság hiányából, és a teljes természet megromlásából áll, amelyet hétköznapi néven, eredendő/áteredő bűnnek hívnak, a többi egyéb más aktuális bűnökkel együtt, amelyek abból fakadnak.

Rm 5:19

Rm 3:10

Ef 2:1; Zsolt 51:5

Mt 15:19

(Rm 5:19; 3:10; Ef 2:1; Ézs 53:6; Zsolt 51:5; Mt 15:19)

18. K.: Mi a nyomorúság állapota, amelybe az ember esett?
V.: Az egész emberiség a bukás által elvesztette Istennel való közösségét, és az Ő haragja és átka alatt van, ezért ezen élet minden nyomorúságának alá van vetve, a halálnak is magának, és az örök kárhozat fájdalmainak.

1 Móz 3:8, 24

Ef 2:3; Gal 3:10

Rm 6:23; Mt 25:41

(1 Móz 3:8,24; Ef 2:3; Gal 3:10; Rm 6:23; Mt 25:41-46; Zsolt 9:17)

19. K.: Isten hagyta, hogy az egész emberiség elvesszen a bűn és nyomorúság állapotában?
V.: Isten jó tetszésébol kifolyólag öröktől fogva kiválasztott némelyeket az örök életre, kegyelmi szövetségre lépett velük, hogy kihozza őket a bűn és nyomorúság állapotából, hogy átvigye őket az üdvösség állapotába egy Megváltó által.

2 Thessz 2:13

Rm 5:21

(Ef 1:3,4; 2 Thessz 2:13; Rm 5:21; Apcs 13:8; Jer 31:33)

20. K.: Ki a választottak megváltója?
V.: Isten választottjainak egyedüli megváltója az Úr Jézus Krisztus, aki az örökévaló Fia Istennek, emberré lett, így hát Isten és ember volt és marad is, két különböző természetben és egy személyben örökké.

1 Tim 2:5

Jn 1:14

1 Tim 3:16; Kol 2:9

(Gal 3:13;1 Tim 2:5; Jn 1:14; 1 Tim 3:16; Rm 9:5; Kol 2:9)

21. K.: Hogyan lett Krisztus, Isten Fia, emberré?
V.: Krisztus, Isten Fia úgy lett emberré, hogy Magára vett egy valódi testet, és egy értelmes lelket, megfogant a Szentlélek erejétől Szűz Máriában, és tőle született, de bűn nélkül.

Zsid 2:14

Mt 26:38; Zsid 4:15

Lk 1:31, 35

Zsid 7:26

(Zsid 2:14; Mt 26:38; Lk 2:52; Jn 12:27; Lk 1:31,35; Zsid 4:15; 7:26)

22. K.: Milyen tisztségei vannak Krisztusnak, mint Megváltónknak?
V.: Krisztus, mint Megváltónk próféta, pap és király, mind a megaláztatás, mind a felmagasztalás stádiumában.

Apcs 3:22

Zsid 5:6

Zsolt 2:6

(Apcs 3:22; Zsid 5:6; Zsolt 2:6)

23. K.: Hogyan tölti be Krisztus a prófétai tisztséget?
V.: Krisztus úgy tölti be a prófétai tisztséget, hogy Igéje és Lelke által kijelenti nekünk Isten akaratát üdvösségünkről.

Jn 1:18

Jn 20:31

Jn 14:26

(Jn 1:18; 14:26; 15:15)

24. K.: Hogyan tölti be Krisztus a papi tisztséget?
V.: Krisztus úgy tölti be a papi tisztséget, hogy egyszer és mindenkorra Önmagát ajánlotta fel áldozatul, hogy eleget tegyen Isten igazságának, és, hogy megbékéltessen minket Istennel, és folyamatosan közbenjár értünk.

Zsid 9:28

Zsid 2:17

Zsid 7:25

(1 Pt 2:24; Zsid 9:28; Ef 5:2; Zsid 2:17; 7:25; Rm 8:34)

25. K.: Hogyan tölti be Krisztus a királyi tisztséget?
V.: Krisztus úgy tölti be a királyi tisztséget, hogy minket Magának alávet, uralkodik fölöttünk és védelmez minket, valamint féken tartja, majd meghódítja az O és a mi ellenségeinket.

Zsolt 110:3

Mt 2:6; 1 Kor 15:25

(Zsolt 110:3; Mt 2:6; 1 Kor 15:25)

26. K.: Miben áll Krisztus megaláztatása?
V.: Krisztus megaláztatása abban áll, hogy megszületett, mégpedig alacsony társadalmi helyzetben, a törvény alatt állt, ez élet nyomorúságain keresztülment, Isten haragját és a kereszt átkozott halálát elviselte; eltemették, és a halál hatalma alatt volt egy ideig.

Lk 2:7

Gal 4:4

Ézs 53:3

Mt 27:46

Fil. 2:8

Mt 12:40

(Lk 2:7; Gal 4:4; Ézs 53:3; Lk 22:44; Mt 27:46; Fil. 2:8; Mt 12:40; Mk 15:45,46)

27. K.: Miben áll Krisztus felmagasztalása?
V.: Krisztus felmagasztalása abban áll, hogy a harmadik napon feltámadt a halottak közül, és felemeltetett a mennyekbe, és ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni a világot az utolsó napon.

1 Kor 15:4

Mk. 16:19

Apcs 17:31

(1 Kor 15:4; Apcs 1:11; Mk 16:19; Apcs 17:31)

28. K.: Miként válunk annak a megváltásnak részeseivé, amelyet Krisztus szerzett?
V.: Úgy válunk annak a megváltásnak részeseivé, amelyet Krisztus szerzett, hogy Isten Szentlelke ezt a megváltást ránk hatékonyan alkalmazza.

Jn 1:12

Tit. 3:5-6

(Jn 3:5,6; Titus 3:5,6)

29. K.: Hogyan alkalmazza a Szentlélek ránk ezt a megváltást, amelyet Krisztus szerzett?
V.: A Szentlélek ránk ezt a megváltást, amelyet Krisztus szerzett úgy alkalmazza, hogy hitet munkál bennünk, és e hit által egyesít minket Krisztussal a hatékony elhívásunkban.

Ef 2:8

Ef 3:17

(Ef 2:8; 3:17)

30. K.: Mi a hatékony elhívás?
V.: A hatékony elhívás a Szentlélek munkája, amely által meggyőz minket bűnünkről és nyomorúságunkról, megvilágosítja elménket Krisztus ismeretében, megújítja akaratunkat, meggyőz minket és lehetővé teszi, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, aki az Evangéliumban szabadon felajánltatott nekünk.

2 Tim 1:9

Apcs 2:37

Apcs 26:18

Ezek. 36:26

Jn 6:44-45

(2 Tim 1:9; Jn 16:8-11; Apcs 2:37; 26:18; Ezék 36:26; Jn 6:44,45; 1 Kor 12:3)

31. K.: Mi előnyük származik azoknak, akik hatékonyan elhívattak, hogy részt vegyenek ebben az életben?
V.: Azok, akik hatékonyan elhívattak ebben az életben, részt vesznek a megigazulásban, örökbe fogadásban, megszentelődésben és a különféle előnyökben, amelyek ez életben vagy elkísérik, vagy követik őket.

Rm 8:30

Ef 1:5

1 Kor 1:30

(Rm 8:30; Gal 3:26; 1 Kor 6:11; Rm 8:31,32; Ef 1:5; 1 Kor 1:30)

32. K.: Mi a megigazulás?
V.: A megigazulás Isten szabad kegyelmi tette, amely által megbocsátja bűneinket, és igaznak fogad el minket az Ő szemében, egyedül Krisztus nekünk tulajdoníttatott igazsága miatt, és ezt egyedül hit által kapjuk meg.

Rm 3:24; Ef 1:7

2 Kor 5:21

Rm 5:19

Gal 2:16; Fil. 3:9

(Rm 3:24; Ef 1:7; 2 Kor 5:21; Rm 5:19; Fil. 3:9; Gal 2:16)

33. K.: Mi az örökbefogadás?
V.: Az örökbefogadás Isten szabad kegyelmi tette, amely által Isten fiai közé soroltatunk, és Isten fiainak minden kiváltságával rendelkezünk.

1 Jn 3:1

Jn 1:12; Rm 8:17

(1 Jn 3:1; Jn 1:12; Rm 8:16,17)

34. K.: Mi a megszentelődés?
V.: A megszentelődés Isten szabad kegyelmi tette, amely által a teljes ember megújul Isten képére, és képes lesz egyre jobban és jobban meghalni a bűnnek, és élni az igazságnak.

2 Thessz 2:13

Ef 4:24

Rm 6:11

(2 Thessz 2:13; Ef 4:23,24; Rm 6:11)

35. K.: Melyek azok az előnyök, amelyek ez életben vagy kísérik a megigazulást, örökbefogadást és megszentelodést, vagy abból erednek?
V.: Azok az előnyök, amelyek ez életben vagy kísérik a megigazulást, vagy abból erednek, a következők: Isten szeretetéről való bizonyosság, a lelkiismeret békéje, a Szentlélekben való öröm, növekedés a kegyelemben és a végsőkig való kitartás.

Rm 5:1-2, 5

Rm 14:17

Péld 4:18; 1 Jn 5:13; 1 Pt 1:5

(Rm 5:1-5; 14:17; Péld 4:18; 1 Pt 1:5;1 Jn 5:13)

36. K.: Mit használ a hívőknek Krisztus halála?
V.: A hívők lelkei halálukkor beteljesednek szentségben, és rögtön a dicsőségbe költöznek, és testük, amely szintén egyesíttetett Krisztussal, a sírban pihen egészen a feltámadásig.

Zsid 12:23

Fil. 1:23; 2 Kor 5:8; Lk 23:43

1 Thessz 4:14

Ézs 57:2

Jób 19:26

(Zsid 12:23; Fil. 1:23; 2 Kor 5:8; Lk 23:43; 1 Thessz 4:14; Ézs 57:2; Jób 19:26)

37. K.: Mit használ a hívőknek Krisztus feltámadása?
V.: A feltámadáskor a hívők feltámadnak dicsőségben, nyíltan elismertetnek és felmentetnek az Ítélet napján, tökéletes mértékben megáldatnak lélekben és testben egyaránt, hogy teljes mértékben gyönyörködjenek Istenben mindörökké.

1 Kor 15:43

Mt 10:32

1 Jn 3:2

1 Thessz 4:17

(Fil. 3:20,21; 1 Kor 15:42,43; Mt 10:32; 1 Jn 3:2; 1 Thessz 4:17)

38. K.: Mi történik a bűnösökkel halálukkor?
V.: A bűnösök lelkei halálukkor a kárhozat szenvedéseire vettetnek, és testük a sírban nyugszik a Feltámadásig, az ítélet ama napjáig.

Lk 16:22-24

Zsolt 49:14

(Lk 16:22-24; Zsolt 49:14)

39. K.: Mi történik a bűnösökkel az Ítélet Napján?
V.: Az Ítélet napján a bűnösök teste feltámad a sírból, elítéltetik, és lelkükkel együtt az ördög és angyalai kimondhatatlan szenvedésére jut örökké.

Dán 12:2; Jn 5:28-29; 2 Thessz 1:9; Mt 25:41

(Dán 12:2; Jn 5:28,29; 2 Thessz 1:9; Mt 25:41)

40. K.: Mit jelentett ki Isten az embernek engedelmessége szabályának?
V.: A szabály, amelyet Isten először kijelentett engedelmessége szabályának, az az erkölcsi törvény, amely a tíz parancsolatban van összefoglalva.

5 Móz 10:4; Mt 19:17

(Rm 2:14,15; 5:13,14)

41. K.: Hogy hangzik a tízparancsolat összefoglalása?
V.: A tízparancsolat összefoglalása: “„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” továbbá: “„Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Mt 22:37-40

(Mt 22:36-40; Mk 12:28-33)

42. K.: Melyik az első parancsolat?
V.: Az első parancsolat: “Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.”

(2 Móz 20:3)

43. K.: Mit kíván Isten az első parancsolatban?
V.: Az első parancsolat azt várja el, hogy Istent ismerjük el egyedül igaz Istennek és Istenünknek, továbbá, hogy Őt ennek megfelelően imádjuk és dicsőítsük.

1 Krón 28:9

5 Móz 26:17

Mt 4:10

(Józs 24:15; 1 Krón 28:9; 5 Móz 26:17; Zsolt 29:2; Mt 4:10)

44. K.: Melyik a második parancsolat?
V.: A második parancsolat: “Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.”

(2 Móz 20:4-6)

45. K.: Mit kíván a második parancsolat?
V.: A második parancsolat azt kívánja, hogy az istentiszteletet és a rendeléseket teljesen tisztán tartsuk meg és úgy hajtsuk ezeket végre, amint azt Isten kijelentette az Ő Igéjében.

5 Móz 32:46; Mt 28:20

5 Móz 12:32

(5 Móz 32:46; Mt 28:20; 5 Móz 12:32)

46. K.: Mit tilt a második parancsolat?
V.: A második parancsolat tiltja, hogy Istent képek által, vagy egyéb nem Isten által Igéjében kijelölt módon tiszteljük.

5 Móz 4:15-16

Kol 2:18

(Rm 1:22,23; 5 Móz 4:15,16; Mt 15:9; Kol 2:18)

47. K.: Melyik a harmadik parancsolat?
V.: A harmadik parancsolat: “Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!”

(2 Móz 20:7)

48. K.: Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban?
V.: A harmadik parancsolat azt kívánja, hogy Isten nevét, tisztségeit, tulajdonságait, rendeléseit, Igéjét és munkáit csak szent és tiszteletteljes körülmények között vegyük a szánkra.

Zsolt 29:2

Jel 15:3-4

Préd 5:1

Zsolt 138:2

Jób 36:24; 5 Móz 28:58-59

(Zsolt29:2; 5 Móz 32:1-4; 5 Móz28:58,59; Zsolt111:9; Mt 6:9, Préd 5:1; Zsolt 138:2, Jób 36:24; Jel 15:3,4; Jel 4:8)

49. K.: Melyik a negyedik parancsolat?
V.: A negyedik parancsolat: “Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.”

(2 Móz 20:8-11)

50. K.: Mit kíván a negyedik parancsolat?
V.: A negyedik parancsolat azt kívánja, hogy megszenteljünk Istennek bizonyos alkalmakat, amint azt Ő az Ő Igéjében kijelölte, kiváltképpen egy teljes napot a hétből, mint Istennek szentelt Szabbatot.

3 Móz 19:30; 5 Móz 5:12

(3 Móz 19:30; 5 Móz 5:12)

51. K.: Hogyan kell a Szabbatot megszentelni?
V.: A Szabbatot úgy kell megszentelni, hogy egész nap szentül megnyugszunk, még a világi foglalkozásunkat és szabadidei elfoglaltságainkat sem uzzük, amelyek más napokon megengedettek, és az egész napot Isten nyilvános és magánistentiszteletére kell szánni, kivéve a szükség és a kegyelem tetteit.

3 Móz 23:3

Zsolt 92:1-2; Ézs 58:13-14

Mt 12:11-12

(3 Móz 23:3; Ézs 58:13,14; Ézs 66:23; Mt 12:11,12)

52. K.: Melyik az ötödik parancsolat?
V.: Az ötödik parancsolat: “Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!”

(2 Móz 20:12)

53. K.: Mit vár el az ötödik parancsolat?
V.: Az ötödik parancsolat azt várja el, hogy a becsületet megorizzük, és mindenki a saját kötelességét teljesítse, kinek-kinek a különféle pozíciójában, és felettesekkel és alárendeltekkel, egyenrangúakkal való viszonyban egyaránt.

Ef 5:21-22; Ef 6:1, 5; Rm 13:1

Ef 6:9

Rm 12:10

(3 Móz 19:32; 1 Pt 2:17; Rm 13:1; Ef 5:21,22; Ef 6:1,5,9; Kol 3:19-22; Rm 12:10)

54. K.: Milyen indoklás áll az ötödik parancsolatban?
V.: Az ötödik parancsolatban lévo indoklás a hosszú és boséges élet ígérete – amíg az Isten dicsoségére és a saját javunkra szolgál – mindazok számára, akik megtartják e parancsolatot.

Ef 6:2-3

(Ef 6:2,3; Péld 4:3-6; 6:20-22)

55. K.: Melyik a hatodik parancsolat?
V.: A hatodik parancsolat: “Ne ölj!”

(2 Móz 20:13)

56. K.: Mit tilt a hatodik parancsolat?
V.: A hatodik parancsolat tiltja az öngyilkosságot vagy felebarátunk életének igazságtalan elvételét, vagy mindazt, ami erre vezet.

Apcs 16:28

1 Móz 9:6

Péld 24:11-12

(1 Móz 4:10,11; 9:6; Mt 5:21-26)

57. K.: Melyik a hetedik parancsolat?
V.: A hetedik parancsolat: “Ne törj házasságot!”

(2 Móz 20:14)

58. K.: Mit tilt a hetedik parancsolat?
V.: A hetedik parancsolat megtilt minden tisztátalan gondolatot, szót és cselekedetet.

Mt 5:28; Kol 4:6

Ef 5:4; 2 Tim 2:22

Ef 5:3

(Mt 5:28-32; Jób 31:1; Ef 5:3,4; Rm 13:13; Kol 4:6)

59. K.: Melyik a nyolcadik parancsolat?
V.: A nyolcadik parancsolat: “Ne lopj!”

(2 Móz 20:15)

60. K.: Mit tilt a nyolcadik parancsolat?
V.: A nyolcadik parancsolat megtilt mindent, ami igaztalanul hátráltatja, vagy hátráltathatja a magunk vagy felebarátunk vagyonát, vagy külső helyzetét.

1 Tim 5:8; Péld 28:19; Péld 21:6

Ef 4:28

(1 Tim 5:8; Péld 28:19; 23:20,21; Ef 4:28)

61. K.: Melyik a kilencedik parancsolat?
V.: A kilencedik parancsolat: “Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!”

(2 Móz 20:16)

62. K.: Mit kíván a kilencedik parancsolat?
V.: A kilencedik parancsolat azt kívánja, hogy fenntartsuk és elősegítsük az ember és ember közötti igazságot, ugyanígy a saját igazunkat és felebarátunk jó hírnevét, kiváltképpen a tanúskodás esetében.

Zak 8:16

1 Pt 3:16; Apcs 25:10

3 Jn 1:12

Péld 14:5, 25

(Zak 8:16; Apcs 25:10; Préd 7:1; 3 Jn 12; Péld 14:5,25)

63. K.: Mi a tizedik parancsolat?
V.: A tizedik parancsolat: “Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé!”

(2 Móz 20:17)

64. K.: Mit tilt a tizedik parancsolat?
V.: A tizedik parancsolat megtilt minden saját helyzetünk kapcsán történő elégedetlenkedést, felebarátaink javainak kívánását vagy irigylését, és mindenfajta rendetlen érzelmet és indulatot, amely az ő javaik felé irányul.

1 Kor 10:10

Gal 5:26

Kol 3:5

(1 Kor 10:10; Jak 5:9; Gal 5:26; Kol 3:5)

65. K.: Megtarthatja-e bárki Isten parancsolatait tökéletesen?
V.: A bukás óta egyetlen egy normális ember sem képes Isten parancsolatait tökéletesen megtartani, hanem naponta megszegi azokat gondolatban, szóban és cselekedetben.

Préd 7:20

1 Móz 8:21

Jak 3:8

Jak 3:2

(Préd 7:20; 1 Móz 6:5; 1 Móz 8:21; 1 Jn 1:8; Jak 3:8; Jak 3:2; Rm 3:23)

66. K.: A törvény mindenfajta áthágása egyformán szörnyű?
V.: Némely bűnök lényegük szerint, és egyéb súlyosbító körülmények miatt szörnyűbbek Isten szemében, mint mások.

Jn 19:11; 1 Jn 5:15

(Ezék 8:13; Jn 19:11; 1 Jn 5:16)

67. K.: Mit érdemel minden bűn?
V.: Minden bűn Isten haragját és átkát érdemli, mind ebben, mind a következő életben.

Ef 5:6; Zsolt 11:6

(Ef 5:6; Gal 3:10; Péld 3:33; Zsolt 11:6; Jel 21:8)

68. K.: Hogy menekülhetünk meg Isten bűneink miatt való haragjától és átkától?
V.: Hogy megmeneküljünk Isten bűneink miatt való haragjától és átkától, ahhoz hinnünk kell az Úr Jézus Krisztusban, és egyedül az ő vérében és igazságában kell bíznunk. Ez a hit a múltra vonatkozóan bűnbánatot munkál, a jövőre nézve pedig szentségre vezet.

Jn 3:16

Apcs 20:21

(Apcs 20:21; Apcs 16:30,31; 17:30)

69. K.: Mi a Jézus Krisztusban való hit?
V.: A Jézus Krisztusban való hit megváltó kegyelem, amely által üdvösségben részesülünk, és amely egyedül Jézus Krisztuson nyugszik, ahogyan azt Ő az Evangéliumban kijelentette.

Zsid 10:39

Jn 1:12

Fil. 3:9

Ézs 33:22

(Zsid 10:39; Jn 1:12; Fil. 3-9; Gal 2:15,16)

70. K.: Mi az életre vezető megtérés/bűnbánat?
V.: Az életre vezető megtérés üdvözítő kegyelem, amely által a bűnös, a bűnei tudatosodása miatt és Isten Krisztusban való kegyelmének megértése miatt, bűnei miatt megszomorodik és azokat meggyűlöli, elfordul tőlük Istenhez, az új engedelmességre való teljes igyekezettel.

Apcs 11:18

Apcs 2:37

Jóel 2:13

Jer 31:18-19

Zsolt 119:59

(Apcs 2:37; Jóel 2:13; Jer 31:18,19: 2 Kor 7:10,11; Rm 6:18)

71. K.: Melyek azok a külső eszközök, amelyek által a Szentlélek közli velünk a megváltás javait?
V.: A külső és rendes (normális, hétköznapi) eszközök, amelyek által Szentlélek közli velünk Krisztus megváltásának javait, a következők: az Ige, amely által a lelkek lelki életre ébrednek, a bemerítés, az úrvacsora, ima és elmélkedés (meditáció), mindezek által a hívők egyre inkább művelődnek a legszentebb hitükben.

*A BK-ban: 95. K.: Melyek azok a külső és rendes eszközök, amelyek által Krisztus közli velünk a megváltás javait? V.: A külső és rendes (normális, hétköznapi) eszközök, amelyek által Krisztus közli velünk a megváltás javait [azok] a rendelései, kiváltképpen Igéje, a bemerítés, az Úrvacsora és az ima. Mindezek hatékonyak a választottaknak az üdvösségre.

Apcs 2:41-42; Jak 1:18

(Rm 10:17; Jak 1:18; 1 Kor 3:5; Apcs 14:1; 2:41,42)

72. K.: Hogyan lesz az Ige hatékony az üdvösségre?
V.: Isten lelke teszi az Ige olvasását, de legfőképpen hirdetését a bűnösök meggyőzésének és megtérítésének hatékony eszközévé, és ugyanő építi fel bennük a szentséget és jóérzetet, hit által az üdvösségre.

Zsolt 19:7

1 Thessz 1:6

Rm 1:16

(Zsolt 119:11,18; 1 Thessz 1:6; 1 Pt 2:1,2; Rm 1:16; Zsolt 19:7)

73. K.: Hogyan kell az Igét olvasni és prédikálni, hogy az üdvösségre hatékonnyá váljon?
V.: Ahhoz, hogy az Ige az üdvösségre hatékonnyá váljon, figyelnünk kell rá felkészüléssel, imával, hittel és szeretettel kell fogadnunk, a szívünkre kell helyeznünk és életünkben gyakorolni kell.

Péld 8:34

1 Pt 2:1-2

Zsolt 119:18

Zsid 4:2

2 Thessz 2:10

Zsolt 119:11

Jak 1:25

(Péld 8:34; 1 Pt 2:1,2; 1 Tim 4:13; Zsid 2:1,3; Zsid 4:2; 2 Thessz 2:10; Zsolt 119:11; Jak 1:21,25)

74. K.: Hogyan válik a bemerítés és az úrvacsora lelki segítséggé?
V.: A bemerítés és az úrvacsora lelki segítséggé válik, nem a bennük rejlő erények miatt, vagy a kiszolgáltatójuk személye miatt, hanem egyedül Krisztus áldásából és a Szentlélek azokban való munkálkodásából kifolyólag, akik azokat hittel fogadják.

*A BK-ban: 98. K.: Hogyan válik a bemerítés és az úrvacsora az üdvösség hatékony eszközévé? V.: A bemerítés és az úrvacsora az üdvösség hatékony eszközeivé válik, de nem a bennük lévő, vagy a kiszolgáltatójukban lévő érdemek miatt, hanem egyedül Jézus Krisztus rajtuk lévő áldása és az Ő Szentlelke bennük való munkálkodása miatt, amiket hittel fogadnak. [itt érezhető a skolasztikus nyelvezet]

1 Kor 3:7; 1 Pt 3:21

1 Kor 3:6

1 Kor 12:13

(1 Pt 3:21; 1 Kor 3:6,7; 1 Kor 12:13)

75. K.: Mi a bemerítés?
V.: A bemerítés az újszövetség rendelése, Jézus Krisztus alapította, hogy a bemerített személy számára az Ővele, az Ő halálával, eltemettetésével és feltámadásával való közösség jele legyen, továbbá a belé való beoltatásnak és a bűnök bocsánatának a jele is, valamint annak jele, hogy az illető megadja magát Istennek Jézus Krisztus által, és életét megújítva él tovább.

*A BK-ban: 100. V.: A bemerítés egy szent rendelés, amelyben a vízzel való megmosatás az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében a Krisztusba való beoltatásunkat jelképezi, és a kegyelem szövetségének javaiban való részvételünket, továbbá azon erőfeszítéseinket, hogy az Úréi legyünk.

Mt 28:19

Rm 6:3; Kol 2:12

Gal 3:27

Mk. 1:4; Apcs 22:16

Rm 6:4-5

(Mt 28:19; Rm 6:3-5; Kol 2:12; Gal 3:27)

76. K.: Kinek kell a bemerítést kiszolgáltatni?
V.: A bemerítést mindenkinek ki kell szolgáltatni, aki ténylegesen megvallja bűneit Istennek, és a Jézus Krisztusban – és nem másban – való hitét is megvallja.

Apcs 2:38; Mt 3:6; Mk. 16:16; Apcs 8:12, 36-37; Apcs 10:47-48

(Apcs 2:38; Mt 3:6; Mk 16:16; Apcs 8:12,36; Apcs 10:47,48)

77. K.: Be kell meríteni [régi kifejezéssel élve: meg kell-e keresztelni] a kisded gyerekeit azoknak, akik megvallották a hitüket?
V.: A kisded gyerekeit azoknak, akik megvallották a hitüket [tehát a hitvalló hívőknek] nem szabad bemeríteni [nem szabad megkeresztelni], mert a bemerítésükre [megkeresztelésükre] sem parancsunk, sem példánk nincs a Szentírásban.

*A BK-ban: 102. V.:  A kisded gyerekeit azoknak, akik megvallották a hitüket nem szabad bemeríteni [nem szabad megkeresztelni], mert a bemerítésükre [megkeresztelésükre] sem parancsunk, sem példánk nincs a Szentírásban, de még  következtetni sem lehet a Szentírásból erre.

2 Móz 23:13; Péld 30:6

78. K.: Hogyan kell a bemerítést helyesen kiszolgáltatni?
V.: A bemerítést helyesen szolgáltatják ki alámerítés, vagy az egész test vízbe történő bemártása által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Krisztus rendelése szerint, és az apostolok gyakorlata szerint; helytelen pedig kiszolgáltatni vízzel történő meghintéssel, vagy csak a test valamely részének alámerítésével, vagy emberi hagyományok szerint.

*A BK-ban: 103. V.: A bemerítést helyesen szolgáltatják ki alámerítés, vagy az egész test vízbe történő bemártása által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Mt 3:16; Jn 3:23

Mt 28:19-20

Jn 4:1-2; Apcs 8:38-39

(Mt 3:16; Jn 3:23; Apcs 8:38,39)

79. K.: Mi a kötelessége azoknak, akik helyesen be lettek merítve?
V.: Azoknak, akik helyesen be lettek merítve, kötelességük, hogy elszegődjenek Jézus Krisztus egyik konkrét Egyházához és egyházi rendszeréhez, hogy feddhetetlenül járhassanak az Úr parancsaiban és rendelkezéseiben.

*A BK-ban: 104. V.: Azoknak, akik helyesen be lettek merítve, kötelességük, hogy csatlakozzanak Jézus Krisztus valamelyik látható, rendes egyházához, hogy feddhetetlenül járhassanak az Úr parancsaiban és rendelkezéseiben.

Apcs 2:47; 9:26; 1 Pt 2:5

Lk 1:6

(Apcs 2:46,47; Apcs 9:26; 1 Pt 2:5; Zsid 10:25; Rm 16:5)

80. K.: Mi az úrvacsora?
V.: Az úrvacsora az újszövetség rendelése, Jézus Krisztus alapította; amelyben a kenyér és bor vétele által, az Ő útmutatása szerint, halála ábrázolódik ki, és azok, akik méltán veszik ezeket – nem testi és földi módon, hanem hit által – azok testének és vérének részeseivé lesznek, minden jótéteményével együtt, lelki táplálásukra és kegyelemben való növekedésükre.

1 Kor 11:23-26

1 Kor 10:16

(1 Kor 11:23-26; 10:16)

81. K.: Mi kell ahhoz, hogy valaki méltó módon vegye az úrvacsorát?
V.: Az kell hozzá, hogy valaki méltán vehesse az úrvacsorát, hogy vizsgálja meg magát az ismeretei felől, hogy mennyire tudja értékelni az Úr testét; hogy vizsgálja meg a hitét, hogy egye Őt, a bűnbánatát és szeretetét is, és új engedelmességét, nehogy méltatlanul jöjjön, és úgy ítéletet egyen és igyon magának.

1 Kor 11:28-29

2 Kor 13:5

1 Kor 11:31

1 Kor 11:18-20

1 Kor 5:8

1 Kor 11:27-29

(1 Kor 11:27-31; 1 Kor 5:8; 2 Kor 13:5)

82. K.: Mit kell az alatt érteni, hogy “amíg eljön”, amely fogalmazást Pál Apostol használja az úrvacsorára való utalással?
V.: E szavak nyilvánvalóan tanítják, hogy Urunk Jézus Krisztus el fog jönni másodjára is; és ez öröme és reménye minden hívőnek.

Apcs 1:11; 1 Thessz 4:16

 


Függelék – Az 1693-as Baptista Káté többletkérdései:

A szentírástanról és a filozófiai teológiai istentanról. Ez a szekció teljesen hiányzik Spurgeon-nél: 1. Ki az első és a legjobb minden lény/létező közül? 3. Honnan tudjuk, hogy van Isten? 4. Mi Isten Igéje? 5. Honnan tudjuk, hogy a Biblia Isten Szava/Igéje? 6. Minden ember használhatja a Szentírást?

Néhány kisebb, kiegészítő kérdés: 19. Melyik volt az a bűn, amely elkövetésével az első szüleink kiestek abból az állapotból, amelyben teremtettek? 45. Melyik az a kötelesség, amelynek teljesítését Isten megköveteli az embertől? 47. Hol található meg az erkölcsi törvény összefoglalása?

A tízparancsolat magyarázatáról: 49. Mi a tízparancsolat előszava? 50. Mire tanít minket a tízparancsolat előszava? 53. Mit tilt az első parancsolat? 54. Mire taníttatunk ezekkel a bizonyos szavakkal: “énelőttem” az első parancsolatban? 58. Milyen indoklás kötődik a második parancsolathoz? 61. Mit tilt a harmadik parancsolat? 62. Milyen indoklás kötődik a harmadik parancsolathoz? 65. Melyik napot jelölte ki Isten a hétből a heti Szabbatnak? 67. Mit tilt a negyedik parancsolat? 68. Milyen indoklás kötődik a negyedik parancsolathoz? 71. Mit tilt az ötödik parancsolat?  74. Mit követel meg a hatodik parancsolat?  77. Mit követel meg a hetedik parancsolat? 80. Mit követel meg a nyolcadik parancsolat?  84. Mit tilt meg a kilencedik parancsolat? 86. Mit követel meg a tizedik parancsolat? 89. Mi a törvény értelme a bukás óta? 99. Miben különbözik a bemerítés és az úrvacsora Isten egyéb más rendeléseitől? 105. Mi a látható egyház? 106. Mi a láthatatlan egyház?

Az miatyánk magyarázatáról: 109. Mi az ima? 110. Milyen imaszabályzatot fektetett le számunkra Isten? 111. Mit tanít nekünk a miatyánk előszava? 112. Miért imádkozunk az első kérésben?  113. Miért imádkozunk a második kérésben? 114. Miért imádkozunk a harmadik kérésben? 115. Miért imádkozunk a negyedik kérésben? 116. Miért imádkozunk az ötödik kérésben? 117. Miért imádkozunk a hatodik kérésben? 118. Mire tanít minket a miatyánk konklúziója?