Megrészegedni a Szentlélekkel valóban megér egy örökké tartó másnaposságot? Ha Isten hatalmának koncepcióját látványos cirkusszá alakítjuk – Ő sokféleképpen vissza tud vágni.

Az alábbi cikk egy hírhedt karizmatikus jelenségről szól, amikor “a Lélekben” egyesek bukfenceznek, pörögnek-forognak, dülöngélnek, elterülnek, sőt akár még vihognak is, vagy el-elakadva beszélnek, mint egy részeg.

“A Biblia sehol nem állítja, hogy valaki részeg a Szentlélektől. Amikor a Biblia a részegségről beszél, mindig negatív értelemben teszi. A Bibliában az egyedüli igehely, amely utal egyfajta “lelki részegségre”, az az Ézs 29:9-14, és az is Isten bűn és hitehagyás feletti ítéletére céloz.

A karizmatikus mozgalom és egyes karizmatikus egyházak vezetői terjesztik ennek az úgynevezett “Lélekkel való megrészegülésnek” a tanát, amelyet más néven részeg dicsőségnek is hívnak.
A gyülekezeteket arra tanítják, hogy “részegedjenek le”, “vegyenek még egy italt”, és vetkőzzék le gátlásaikat. Botladozó járás, akadozó beszéd, földre esés és még sok egyéb furcsa magatartásforma “bizonyítja” a Lélek munkáját.

A hamis tanítók, akik ezt terjesztik az Apcs 2:13-ra hivatkoznak, azt használják fel igazolásul az aberrált gyakorlatukra. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek kitöltetett, NÉHÁNY ember a tömegben azt mondta: “bortól részegedtek meg ezek*”. Azonban a TÖBBSÉG elámult attól, amit hallottak attól a 120 embertől. A részegség vádja egyértelműen az apostolok gúnyolása volt, és Péter kereken el is utasítja a részegség vádját (v. 15). Mégis ezek a mai tanítók ezt a hitetlen tömegtől származó gúnyos megjegyzést használják fel annak bizonyítására, hogy Péter és az apostolok nehezen érthetően, kábán prédikáltak. A Szentírásnak ilyen szintű kifacsarása nemcsak az apostolokat, de a Szentlelket is megsérti.

Pál apostol azt írta:

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel,  – Ef 5:15-18

Pál azt mondja, hogy részegnek lenni a régi életünkhöz áll közel, annak világiságához és önző vágyaihoz. Ez a fajta magatartás alantas és “kicsapongáshoz vezet” (vö. Kol 1:21 és Rm 13:13). A kicsapongás szó egy görög szónak a fordítása, a következő jelentéssel: “törvénytelen orcátlanság és zabolátlan önfejűség”. Pál szándékosan szembe helyezi a részegség állapotát (önuralomhiány) Isten Lelkének bennünk lakásával (az önuralom megszerzése, Gal 5:23).

Isten azt akarja, hogy életünk minden része a Szentlélek teljes irányítása alatt legyen [azaz a hívő ember az élete során a döntéseit a bibliai irányelvek alapján hozza meg mindig – a szerk.]. Ez nem részegedésen keresztül történik, de nem is a részegség hatásainak utánzásán keresztül.

Kérlek olvasd el az alábbi igeverseket, az értelmükre nyitottan, alázatosan, és az Úr félelmével.

Megfosztja értelmétől az ország népének vezetőit, és engedi, hogy úttalan pusztában bolyongjanak. Sötétben tapogatóznak világosság nélkül, hagyja, hogy bolyongjanak, mint a részegek. – Jób 12:24-25

Bolonddá tették Cóan vezéreit, alaposan rászedték Nóf vezéreit; tévútra vezették Egyiptomot a tartományok vezetői. Mert beléjük öntötte az Úr az ámítás lelkét, hogy tévútra vezessék Egyiptomot minden vállalkozásában, ahogyan a részeg beletéved okádékába. – Ézs 19:13-14

Tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, akár egy kunyhó. Ránehezedik a vétke, elesik, nem is kel föl többé. – Ézs 24:20

Jaj a büszke koszorúnak, melyet Efraim részegei viselnek, és a hervadó virágnak, amely ékesen díszíti őket, akik bortól mámorosak a termékeny völgyre néző hegycsúcson! Küldi már az Úr az erőset, a hatalmasat. Olyan, mint a jégverés, a tomboló orkán, mint a roppant, elsöprő vizek áradata: hatalma földre terít. Lábbal tiporják majd Efraim részegeinek büszke koszorúját, – Ézs 28:1-3

Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok! részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő italtól. Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte; – Ézs 29:9-10 Károli

Népeket tapostam el haragomban, szétzúztam őket felindulásomban, és levüket kiontottam a földre. – Ézs 63:6

akkor ezt válaszold nekik: Így szól az Úr: Majd én megtöltöm ennek az országnak minden lakóját, a Dávid trónján ülő királyokat, a papokat, a prófétákat és Jeruzsálem minden lakóját részegítő itallal. Összetöröm őket, egyiket a másikkal, az apákat a fiakkal együtt – így szól az Úr. Nem kímélem és nem szánom őket, nem irgalmazok nekik, amikor elpusztítom őket! – Jer 13:13-14

Mondd nekik: Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Igyatok, részegedjetek le, és hányjatok! Ejtsen el benneteket az ellenetek küldött fegyver, ne tudjatok fölkelni! – Jer 25:27

Itassátok le Móábot, mert felfuvalkodott az Úrral szemben! Tenyereljen bele a saját okádásába, és legyen nevetségessé ő is! – Jer 48:26

Aranyserleg volt Babilon az Úr kezében, megrészegítette az egész földet. Borából ittak a népek, ezért vesztették eszüket a népek. – Jer 51:7

Mikor fölhevülnek, lakomát készítek nekik, leitatom őket, hadd vigadjanak, aludjanak aztán örök álmot, és ne ébredjenek föl! – így szól az Úr. – Jer 51:39

Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem. Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló. – Náhum 1:9-10 Károli

Ami pedig az úgynevezett Indiai Szupernaturalistákat, Rodney Howard Browne-t, Todd Bentley-t és John Crowder-t illeti, akik azt állítják, hogy telve vannak “részeg dicsőséggel” számukra releváns az alábbi igehely:

Jaj annak, aki leitatja embertársát, mérget kever italába, és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát! Szégyen fog eltölteni dicsőség helyett. Neked is innod kell, és támolyogni fogsz, amikor az Úr jobbja átnyújtja neked a poharat, és szégyen borítja dicsőségedet. – Hab 2:15-16

Nem tökéletesen egyértelmű ezek után, hogy a részegség, legyen akár testi, vagy lelki, sohasem az Úrtól jövő áldás, hanem mindig egy átok?!

El tudnád képzelni, hogy a testi paráznaság és házasságtörés tiltott, de a lelki paráznaság és házasságtörés helyes dolgok, és a Szentlélek buzdít rájuk? Hogy kezdhették el ezeket a förtelmességeket szentnek nevezni? Mégis, egyesek így gondolkoznak a részegségről! A részegség a leghatározottabban el van ítélve. Csakhogy azok, akiknek viszket a fülük olyan tanítás után, hogy lerészegedhetnek, ők olyan hamis tanítókra fognak hallgatni, akik az ebbéli vágyaiknak megfelelnek! Nézz csak az “Indiai Szupernaturalistákra”!

Ha egy szélhámos és csaló így hazudozna: Borról és italról prédikálok – az lenne csak prófétája ennek a népnek! – Mik 2:11

Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ezek a hamis próféták “hamis lélekben” járnak! Ez az oka, amiért nem szabad hinnünk minden léleknek, és Isten Igéjével meg kell vizsgálnunk őket. A Lélek gyümölcse pedig “szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”. Gal 5:22-23. Ezek a hamis próféták az önuralmat hangsúlyozzák, és maguk is azt gyakorolják? Bárki, aki látta ezeket az embereket botladozni, megveszekedetten hahotázni, pörögni stb. tudhatja, hogy ez mindez nem a Szentlélektől jön!

Isten nem szórakozik, és soha nem is vett el igéjéből a részegséget illetően. Ha elfordulsz az igazságtól, hazugság prédájául fog adni.

Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. – 2Thessz 2:9-12

https://elkhartcivictheatre.org/proposal/gcse-english-essay-titles/3/ order of research paper heythrop psychology essay 2011 is war worth it essay https://drtracygapin.com/erections/tadalafil-sprzedam/25/ https://www.nationalautismcenter.org/letter/affordable-dissertation-writing-services/26/ go here se puede tomar cialis con losartan essay on reducing garbage essay editor service essay on spending christmas holidays see http://kanack.org/statement/othello-essay-thesis-ideas/26/ sorvete de viagra receita garcinia cambogia extract bijwerkingen cialis see https://abt.edu/bestsellers/purchasing-accutane-without-prescription-online/22/ 100mg diflucan https://aaan.org/indications/is-it-safe-to-purchase-clomid-online/27/ click cialis generic https://approachusa.org/reflective/500-word-essay-on-violence-in-video/25/ levitra tabletas follow link helpful hints writing research paper source reference essay book https://thejeffreyfoundation.org/newsletter/when-the-emperor-was-divine-essay/17/ cheap paper writing services go to link resume examples for radiation therapist click Józanságot előíró igehelyek

Csodálatos, hogy a “legyetek józanok” (vagy annak megfelelő) felszólítás 12-szer jelenik meg az Újszövetségben. Az egyszerűség kedvéért kigyűjtöttem őket, azonban bátorítanék mindenkit arra, hogy saját maga keresse ki ezeket a Bibliából.

Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét. – 1Thessz 5:6-8

Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; – 1 Tim 3:4
Feleségeik hasonlóképpen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. – 1 Tim 3:11 Károli
A püspök ugyanis mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. – Titusz 1:7-9
Figyelem: Azok a tanítók, akik lelki részegséggel kereskednek sem nem szentek, vagy mértéktartók, de az igaz tanításhoz és a hamisítatlan igéhez se tartják magukat.
hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek – Tit 2:2
ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; – Tit 2:3
neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszta életűek, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. – Tit 2:4
Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; – Tit 2:6
Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, – Tit 2:11-12
Figyelem: Isten kegyelme amely üdvösségre visz, arra tanít minket, hogy józanul éljünk! Ha valaki egy részeg állapotnak adját magát -most teljesen mindegy, hogy hogyan érte el azt – az átengedi magát a testi vágyaknak.
Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. – 1Pt 1:13
Figyelem: Azok, akik nem józanok, nem készítik fel az elméjüket: minden támadás célpontjává teszik magukat!
Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. – 1Pt 4:7
Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el – 1Pt 5:8
Ez a parancs engedetlenség esetén szörnyű következményeket von maga után! Barátom, ha elutasítod a józanságot, az ördög fel fog falni. Az Úr ezen figyelmeztető szavai a saját javunkat szolgálják.

A parancs, hogy legyünk józanok, mindenkihez szól! MINDENKIHEZ! Engedelmeskedsz Isten igéjének, vagy inkább valamelyik tántorgó tanítónak, aki nyilvánvalóan lázad Isten ellen, és téged is meg akar gyalázni?

RÉSZEGNEK LENNI ÉS AZ EGÉSZET A SZENTLÉLEKRE FOGNI ISTENKÁROMLÁS.

Azok, akik lelki megrészegedést tanítanak Dionüszoszhoz állnak inkább közel, a bor és részegség görög Istenéhez, de nem a Biblia igaz Istenéhez. A Szentlélekkel betöltekezni nem valami extatikus (révületi) vagy érzelmileg túlterhelt tapasztalat. Nem valami mennyei vagy lelki zümmögés. A Szentlélekkel betöltekezve lenni azt jelenti, hogy valaki kész az életét a Dicsőség Istenének alárendelni (1 Jn 3:24).

Ne hagyjátok magatokat megcsalni. Az Úr azt parancsolta, hogy legyünk józanok! Akinek van füle, hallja meg.


forrás: Jeremiah Knight – The Reformation Resurgence – facebook oldal