JHWH

Az alábbiakban http://www.letgodbetrue.com/index.php c. 5 pontos, ultrakonzervatív kálvinista-baptista portál egyik cikkének fordítása következik. Az írás rendkívül hosszú, és nagyon megterhelő olvasni, ha az olvasó az elejétől a végéig át akarja rágni magát rajta (esetleg meg lehet tenni, hogy csak az érdekesebbnek, provokatívabbnak tűnő alcímeket olvassa el valaki, a 16.-21. pontokat én kiemelten ajánlom). Mindazonáltal, ha megteszi, akkor meg fog győződni róla, hogy Isten nem szeret mindenkit.

Illetve, ha Istent emberi érzelmek igénybevételével közelítjük meg, akkor nem szeret mindenkit, sőt, gyűlöl is egyeseket. Természetesen Istenről úgy is lehet beszélni, mint olyan lényről, akiben nincsenek emberi érzelmek, indulatok. Továbbá Isten általános gondviselése is (félre)értelmezhető “szeretetnek”. E témákról egy következő cikkben lesz szó, see url dbmaintain alternatives to viagra character analysis essay atticus finch https://tetratherapeutics.com/treatmentrx/homens-usam-viagra/34/ chemist warehouse viagra generic free essay obesity in america go site https://campingunlimited.org/dissertation/advantages-and-disadvantages-of-living-in-a-city-and-in-the-countryside-essay/26/ medicine for hyperacidity generic cialis cialis bargins generic substitute for zetia go https://norfolkspca.com/medservice/cialis-prezzi-in-italia/14/ http://nursing.au.edu/cart.php?add=levitra-meansville ce contine viagra http://compbio.mit.edu/wiki/images/?pdf=searches-and-seizures-essay enter site differenza tra viagra e viagra generico https://climate.washington.edu/university/analytical-essay-on-the-color-purple/22/ good essay writing website follow link follow url source site strong families build strong communities essay go heart disease viagra go to site term paper switzerland conclusion salinization lab report writing custom exception class click https://www.nationalautismcenter.org/letter/esl-article-editor-websites-online/26/ jelen fordítás csak azt bizonyítja, hogy a Biblia Istene szeret személyeket, és gyűlöl személyeket (ki fog derülni kiket).

Zárójelben helyenként hozzácsatolom a saját megerősítő megjegyzéseimet. Az igehelyek eredetileg nem voltak kiírva, hanem a kurzort főléjük vive jelentek meg, azonban mivel ilyen lehetőségünk most nincs, én az emberi lustaság, és a még egyértelműbb magyarázat miatt kiírtam őket. Továbbá ki is emelem a legütősebb verseket, és a főszövegben is végeztem kiemeléseket.

Minden kapcsolódó igehelyet, elismerem, megterhelő volna elolvasni (több óra), úgyhogy elég csak azoknál a pontoknál ezt megtenni, ahol az olvasó nem hiszi, hogy az adott rész benne van a Szentírásban. Mindazonáltal alaphangon egy ilyen típusú cikk nélkülözhetetlen része az igehelyek együtt olvasása. Következzen a cikk.

“Mindenkit szeret Isten?

Bevezetés:

1.Sokan úgy gondolják, hogy ezt a kérdést még feltenni is szentségtörő, mert olyan mértékű arroganciával tételezik fel, hogy Isten mindenkit szeret.

2.E kérdés feltevésekor az ember feltételezett Istenismeretének a lényegét, de sokak esetében az egész struktúráját támadjuk meg.

3.A legtöbben mindössze ennyit tudnak Istenről, és úgy is hiszik, hogy csak ennyit kell tudniuk. Minden egyéb ehhez viszonyítva csak alárendelt szereppel bír.

4.Szörnyűnek találják a gondolatot, hogy Isten szeretete az emberek felé leszűkül, azért, mert úgy gondolják, hogy az ember szeretetre méltó, és Istennek muszáj szeretnie.

5.Nem bírják elviselni a Biblia Istenét, mert Istent úgy képzelik el, aki jobban megfelel az ő bűnös szájízüknek.

6.Amit az emberek Istenről tanítanak, az nem szükségszerűen igaz, érvényes megerősítés nélkül nem igaz.

7.Az emberek olyat is tanítanak, hogy nincs Isten, hogy Isten nő, hogy távolból figyel, hogy senkit nem küld a kárhozatra.

8.Viszont csak egyetlen abszolút, komplett, végső és igaz forrása van a Jehováról való információknak – a Szent  Biblia.

9.Amit az emberek kívánnak Istenről, az nem szükségszerűen igaz, érvényes megerősítés nélkül nem az.

10.Az emberek azt kívánják, hogy Isten egy cuki apuka legyen (sugar daddy), aki csak úgy megbocsát mindenkinek, és  felvesz mindenkit a mennybe.

11.Azonban a szív mindenekfelett csalárd és reménytelenül bűnös, főleg Isten dolgait illetően.

“Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” – Jer 17:9

12.A természeti teremtés csak Isten dicsőségét, kezének munkáját, örök erejét, és Istenségét mutatja.

“Az éneklômesternek; Dávid zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsôségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható:Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ô mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vôlegény, a ki az ô ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hôs, hogy futhatja a pályát.Kijövetele az ég egyik szélétôl s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtôzhetnék hevétôl.” – Zsolt 19:1-6

“Mert a mi az Isten felôl tudható, nyilván van ô bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ô örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétôl fogva az ô alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ôk menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsôítették ôt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ô okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ô balgatag szívök megsötétedett.” – Rm 1:19-21

13.Ennél többre van szükségünk, hogy felfedezzük megváltó szeretetét, szeretetének tárgyait és gyümölcseit.

14.Már a teremtéstől kezdve láthatjuk, hogy az ember szörnyűségesen megkülönböztető és diszkrimináló lehetőségeknek van kitéve – van, aki a méhben meghal; van, aki fiatalon; van, aki vaknak, van, aki értelmi fogyatékosnak születik; van, aki mélyszegénységbe születik, stb..

15.A Bibliában, miért nem vesznek tudomást az emberek Éden következményeiről, az Özönvízről, a kánaánitákról, Kóráról, Szaphíráról, stb.-ről?

16.Feminizált korban élünk, ami mindent langymeleg masszává higított, kivéve természetesen azt a jogot és kötelezettséget, hogy lehessen és kelljen gyűlölni azokat, akik dogmatikailag kiállnak Isten szuverenitásáért, és a tévedhetetlen Bibliáért. (tehát a biblikus, férfias hozzáállást [vö. legyetek férfiak, legyetek erősek – 1Kor 16:13] egyedül e ponton hagyták meg – a fordító)

17.Amikor ezzel a témával foglalkozunk, annak olyannak kell lennie, mint amikor Noé hirdette, hogy elegendő eső fog esni, hogy a hegyeket is beterítse.

18.Amikor ezzel a témával foglalkozunk, annak olyannak kell lennie, mint amikor Kolombusz azt mondta, hogy a Föld kerek, miközben mindenki más azt hitte, hogy lapos.

19.Amikor ezzel a témával foglalkozunk, annak olyannak kell lennie, mint amikor Péter elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt a Messiás és, hogy ők megölték.

20.Az ezzel a témával kapcsolatos feltevések, előfeltevések és berögződött mechanizmusok hihetetlenül mélyen gyökereznek.

21.A szavak hangzását, főleg a Jn 3:16-ban, gyökerestül ki kell tépni, és a szavak értelmével kell helyettesíteni.

“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ô egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ô benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.” – Jn 3:16

22. Ha úgy értjük a Jn 3:16-ot, hogy megállja a helyét a Szentírás teljes kontextusában, az ugyanolyan, mint amikor az 1Kor 11:24-et, a Gal 5:4-et értjük úgy, hogy megállja a helyét az Írás teljes kontextusában.

“Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelembôl kiestetek.” – Gal 5:4

“És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” – 1Kor 11:24

23.Senkisem érvel helyesen Isten lényéről, amikor arról beszél, hogy mindenkit szeret, mert ezzel az ördögnek kijáró szeretet is kimondják.

24.Mik a következményei ennek az eretnekségnek? Senki sem fogja félni Istent a földön, nem fognak tudomást venni szentségéről és igazságáról, elnőiesedett lesz az egyházvezetés (nem csak átvitt, hanem szó szerinti értelemben is – a ford.), továbbá következmény: a vallás felületes megvallása, a szent életre való buzgóság hiánya, az egyházi és otthoni fegyelem teljes elhanyagolása, egy gyenge és könyörgő misszionálás, a cél szentesíti az eszközt evangelizálás, a megváltásnak egy korlátolt szemléletmódja, … univerzalizmus (minden vallás egyenlő – a ford.) és nincs-pokol eretnekségek, cukorkaszerű használata a Biblia verseinek, PETA (ez valaminek a mozaikszava – a ford.), és még az is, hogy az élvhajhászokra is az örök élet vár.

25.Mit használunk azzal, ha a címben feltett kérdésre válaszolunk? Igazságban imádjuk Istent (De eljô az óra, és az most vagyon, a mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ô imádóiul. Az Isten lélek: és a kik ôt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. – Jn 4:23-24), hódolattal és istenes félelemmel szolgálunk neki (Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetszô módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztô tûz. -Zsid 12:28-29), összezagyválás nélkül értjük a Bibliát (Igyekezzél, hogy Isten elôtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. – 2Tim 2:15), dicsőséges megváltásunkban sütkérezünk (Az Istennek pedig legyen hála az ô kimondhatatlan ajándékáért. – 2Kor 9:15), átlátunk egy hamis üdvösségfelajánláson (Mert azért szállottam le a mennybôl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon. – Jn 6:38-39), meglátjuk Isten odaadását, hogy szeretetét adta (A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, a ki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erôtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. – Rm 5:5-8), motivációt nyerünk a buzgó szolgálatra (Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,ùgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sôt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. – 2Kor 5:14-17), megtudjuk, hogy semmi sem szakíthat el minket szeretetétől, (mert meg vagyok gyôzôdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendôk,Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétôl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.-Rom 8:38-39), és betelünk Isten teljességével (Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt, A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, Hogy adja meg néktek az º dicsôsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerôsödjetek az º Lelke által a belsô emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felûl haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. -Ef 3:14-19).

1.Isten gyűlöl minden bűnöst

1. E tény világosan ki van fejezve, a Zsolt 5:4-6-ban, és a Zsolt 11:4-6-ban, noha ezekről általában nem vesznek tudomást.

“Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid elôtt a kevélyek, gyûlölsz te minden bûnt cselekedôt. Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az ùr.” -Zsolt 5:4-6

“Az ùr az ô szent templomában, az ùr trónja az egekben; az ô szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az ùr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelôjét, gyûlöli az ô lelke. Hálókat hullat a gonoszokra; tûz, kénkô és égetô szél az ô osztályrészök!” – Zsolt 11:4-6

2. Itt van két vers, ami kifejezetten a bűnösőket címzi meg – azaz, vannak emberek, akiket Isten gyűlöl.

3. E két vers ellenére az emberek makacsul ragaszkodnak az igazukhoz: “Isten nem gyűlöl senkit”.

4. Isten gyűlöli a bűnösöket, mert gyűlöli a bűnt, míg a bűnösök szeretik a bűnt.

5. Gyengeelméjűek (az eredeti cikk kifejezése – a ford.) képzelgése, akik gyengéden turbékolják, hogy: “Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst”.

6. Ez az állítás közönséges hazugság! Vagy tán Noénak transzparenst kellett volna kifüggeszteni a bárka oldalára, hogy megnyugtassa a fuldokló lázadókat, a következő szavakkal: “Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst”?

7. Ez az állítás közönséges hazugság! Vagy tán Józsuénak zászlókat kellett volna a seregei előtt vitetnie, amikor kiirtották a kánaánitákat, a következő felirattal: “Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst”?

8. Nincsen semmi az emberben, ami méltóvá tenné Isten szeretetére; Istenben pedig nincs semmi, ami kötelezné, hogy szeresse az embert.

9. Isten Igéjében végig az embereknek két csoportja található – a bűnösök és a megigazítottak, az elvetettek és a kiválasztottak, a bűnösök és a szentek, a gyermekek és a fattyak, az egyház és a többiek, a megmenekülők és elveszettek, a harag edényei és a kegyelem edényei stb..

10. Összezavarodott gondolkodásmód eredménye azt mondani, hogy “Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst”. A bűn nem egy külön dolog, amit önmagában gyűlölni lehet és meg lehet torolni. A bűn egy értelmes teremtmény lázadó választása, hogy megveti Teremtőjét, és áthágja parancsolatait. Isten a lázadó teremtményben a cselekvőt és a cselekvést is gyűlöli. Embereket fog a pokolra küldeni, nem bűnöket. Az idézett állítás közönséges hazugság!

11. Isten egyaránt gyűlöli a bűnt és a bűnöst.

És ne járjatok annak a népnek rendtartásai szerint, a melyet kiûzök én elôletek. Mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megútáltam ôket.” – 3Móz 20:23

“Mert mind útálja az ùr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért ûzi ki ôket az ùr, a te Istened te elôled.” – 5Móz 18:12

“Mert az ùr elôtt, a te Istened elôtt útálni való mindaz, a ki ezeket cselekszi; és mindaz, a ki hamisságot mível.” – 5Móz 25:16

“Az egekben lakozó neveti, az ùr megcsúfolja ôket.Majd szól nékik haragjában, és megrettenti ôket gerjedelmében:Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! Törvényûl hirdetem: Az ùr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. Kérjed tôlem és odaadom néked a pogányokat örökségûl, és birtokodúl a föld határait. Összetöröd ôket vasvesszôvel; széjjelzúzod ôket, mint cserépedényt.” – Zsolt 2:4-9

Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik.” -Zsolt 7:11

“Mert dicsekszik a gonosz az ô lelkének kívánságával, és a fösvény megveti és szidja az Urat.” -Zsolt 10:3

“Ne irígykedjél az erôszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd. Mert útálja az ùr az engedetlent; és az igazakkal van az ô titka. Az ùrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja. Ha kik csúfolók, ô megcsúfolja azokat; a szelídnek pedig ád kedvességet.” – Péld 3:31-34

“E hat dolgot gyûlöli az ùr, és hét dolog útálat az ô lelkének: A kevély szemek, a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek, Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, A hazugságlehelô hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!” – Péld 6:16-19

ùtálatos az ùrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen.” -Péld 16:5

“A ki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtôjét; a ki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen!” -Péld 17:5

azt mondja az ùr. Jákóbot pedig szerettem; Ézsaut ellenben gyûlöltem, és az ô hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom: Elpusztultunk; de térjünk meg és építsük fel a romladékokat: ezt mondja a Seregeknek Ura: ºk építenek, de én elrontom, és elnevezik ôket istentelenség határának és oly népnek, a melyre örökké haragszik az ùr.” -Mal 1:2-4

Ha valaki nem szereti az ùr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.” -1Kor 16:22

“Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ô haragjának poharába; és kínoztatik tûzzel és kénkôvel a szent angyalok elôtt és a Bárány elôtt; És az ô kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ô nevének bélyegét felveszi.” – Jel 14:10-11

12. Az azt illető felmerülő probléma, hogy Isten szereti válaszottjait, a későbbi pontokban részletesen meg lesz magyarázva. De már itt is emlékezzünk meg róla, hogy Isten választottjai nem bűnösök, vagy bűnt cselekvők, mivel Isten úgy tekintett rájuk, mint szentekre és szeplőtelenekre, már a világ kezdete előtt, amikor kiválasztotta őket Jézus Krisztusban, a Kezesükben!

“Åldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,A szerint, a mint magának kiválasztott minket º benne világ teremtetése elôtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek º elôtte szeretet által,Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az º akaratjának jó kedve szerint,Kegyelme dicsôségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,” -Ef 1:3-6

2. Isten gyűlöli a bűnt és a bűnösöket, mert Szent.

1.Isten szent, és abszolút szent természete azt igényli, hogy gyűlölje a bűnt, akárhol találjon is rá.

2.Az igaz szentségnek és igazságnak a definíciója tartalmazza a bűn iránti gyűlöletet.

“Szereted az igazságot, gyûlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.” – Zsolt 45:7

Åmde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.” – Zsid 1:8-9

3. A nagy Istennek tisztább szemei vannak annál, mintsem, hogy jóváhagyólag szemlélhesse a gonoszt és a bűnt.

“Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted:” -Hab 1:13 

(ebben az is benne van, hogy Isten nem csak szemléli a gonoszt, hanem még egyéb tevékenységet is társít mellé, pl. ellenszenvet/gyűlöletet, közbeavatkozást stb. – a ford.)

4. Jézus Krisztus Isten Fia, szent… szeplőtelen… és a bűnösöktől elválasztott

“Mert ilyen fôpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplôtelen, a bûnösöktôl elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lôn,” -Zsid 7:26

5. Isten olyan tiszta az Ő szentségében, hogy még az angyali bűn sem nyert elfogadást előtte.

“Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik? ìmé, még az ô szenteiben sem bízik, az egek sem tiszták az ô szemében: Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?!” – Jób 15:14-16

6. Mindenki, aki igazán féli és szereti Istent, gyűlölni fogja vele a bűnt.

“Az ùrnak félelme a gonosznak gyûlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyûlölöm.” – Péld 8:13

“Szereted az igazságot, gyûlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.” – Zsolt 45:7

Åmde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.” – Zsid 1:8-9

7. Isten szentsége azt igényli, hogy gyűlölje a bűnt.

“Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid elôtt a kevélyek, gyûlölsz te minden bûnt cselekedôt. Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az ùr” – Zsolt 5:4-6

“Ott félnek nagy félelemmel, a hol nincsen félelem; mert az Isten elszéleszti azoknak tetemeit, a kik tábort járnak ellened; megszégyeníted azokat, mert az isten megveti ôket.” – Zsolt 53:5

“Mint álmot, ha felserkenünk: te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képöket.” – Zsolt 73:20

“E hat dolgot gyûlöli az ùr, és hét dolog útálat az ô lelkének: A kevély szemek, a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek, Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, A hazugságlehelô hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között! – Péld 6:16-19

És senki ne gondoljon az ô szívében gonoszt az ô felebarátja ellen; s a hamis esküvést se szeressétek, mert ezek azok, a miket én mind gyûlölök, így szól az ùr.” – Zak 8:17

8.Isten nagyon szent, és ezt a tulajdonságát nem lehet nem számba venni.

“A mely esztendôben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot; Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettôvel orczáját fedé be, kettôvel lábait fedé be, és kettôvel lebegett; És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ô dicsôségével! És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim! És hozzám repült egy a szeráfok közûl, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról; És illeté számat azzal, és mondá: ìmé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bûnöd elfedeztetett.” –Isa 6:1-7

“És a négy lelkes állat, a melyek közûl mindeniknek hat-hat szárnya vala, köröskörûl és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szûnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az ùr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendô. –Jel 4:8

9. Isten szentsége ma durván elhanyagolt és elutasított tulajdonság.

10. A mennyben semmi nem szennyezett, mivel Isten és a menny szent.

“És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.” –Jel 21:27

11. Fontold meg, hogy Isten szentsége és igazsága miatt hogy öntötte haragját Jézusra a kiválasztottak bűneiért.

12. Ha elfelejtette Fiát és örömét lelte a megzúzásában… a mi bűneinkért… mennyivel inkább felejkezik meg azokról, és zúzza meg és gyűlöli azokat, akik hit nélkül folytatják lázadásukat?

3. Isten szereti a választottait, mert ők legiszlatíve (jogilag) nem bűnösök.

1.Kiválasztotta választottait már a világ kezdete előtt, hogy szerethesse őket.

“Åldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, A szerint, a mint magának kiválasztott minket º benne világ teremtetése elôtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek º elôtte szeretet által,” – Ef 1:3-4

2. Azért választotta ki a választottakat Krisztusban, hogy szentként és feddhetetlenekként tekinthessen rájuk! Dicsőség Istennek!

3. Úgy találta, hogy a választottakra, mint szentekre és feddhetetlenekre tekint, és így szeretheti őket! Dicsőség Istennek!

4. Gondold végig a dicsőséges kijelentéseket, amik ebben az Isten szeretetéről szóló csodálatos íráshelyen találhatóak!

5. A teljes szakasz Isten akaratára és szándékára alapoz, nem a bennünk rejlő érdemre.

6. Isten kiválasztotta azokat, akiket szeret, és lehetővé tette az irántuk való szeretetet.

“Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörûlök azon, a kin könyörûlök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.” – Rm 9:15

7. Eleve el is rendelte a kiválasztottakat, hogy fiai legyenek, és Krisztusban is elfogadhatóvá tette őket.

“Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az º akaratjának jó kedve szerint,6 Kegyelme dicsôségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,” – Ef 1:5-6

8. El kellett rendelnie minket az örökbefogadásra Jézus Krisztus által, hogy elfogadhasson minket, mint bűnösöket.

9. A kérdés nem az, hogy mi elfogadjuk-e Istent, hanem, hogy Isten elfogad-e minket!

10. És mindez a kiválasztás és eleve elrendelés azért van, hogy szentté és elfogadhatóvá tegyen minket akaratával!

11. És mindez Isten kegyelme dicsőségének magasztalására van, mert mindez Isten kiválasztása, hogy szeret minket!

12. Ha Isten megkülönböztetés és kivétel nélkül szeret mindenkit, akkor abból az következik, hogy a megváltás az emberek szabad akaratának dicsőségének magasztalására van! Távol legyen!

13. A kegyelem örök szövetsége úgy tekint a választottakra, mint akik Krisztusban a bűneikért teljesen megfizettek, és akiknek a bűnei meg vannak bocsátva.

14.  Az új szövetség tartalmazza, hogy Isten elfeledkezik vétkeikről és bűneikről.

“Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ô bûneikrôl és gonoszságaikról meg nem emlékezem. – Zsid 8:12

“Azután így szól: És az ô bûneikrôl, és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.” – Zsid 10:17

15.   Hogy jól értsük az üdvösség törvényi részét, meg kell tanulnunk becsülni ezt a folyamatot.

16. Isten Krisztusban megbékítette a választottakat magával.

“Kit az Isten eleve rendelt engesztelô áldozatúl, hit által, az ô vérében, hogy megmutassa az ô igazságát az elôbb elkövetet bûnöknek elnézése miatt,” – Rm 3:25

“Mindez pedig Istentôl van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ô bûneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, a ki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ô benne.” – 2Kor 5:18-21

“Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;” – 1Pt 3:18

4. Isten gyűlölte az Ézsau nevű férfit.

1.A Biblia világosan kijelenti, hogy Isten gyűlölte Ézsaut, míg Jákobot szerette.

“Szerettelek titeket, azt mondja az ùr, és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? azt mondja az ùr. Jákóbot pedig szerettem;Ézsaut ellenben gyûlöltem, és az ô hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom: Elpusztultunk; de térjünk meg és építsük fel a romladékokat: ezt mondja a Seregeknek Ura: ºk építenek, de én elrontom, és elnevezik ôket istentelenség határának és oly népnek, a melyre örökké haragszik az ùr.” – Mal 1:2-4

“Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyûlöltem.” -Rm 9:13

2. Ézsaut nem hétköznapi bűnei miatt gyűlölte Isten, hanem bűnös ádámi természete miatt.

“Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bûnt, és a bûn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek: Mert a törvényig vala a bûn a világon; a bûn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.ùgyde a halál uralkodott Ådámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ådám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendônek kiábrázolása vala.De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bûneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelembôl való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkezô által; mert az ítélet egybôl lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bûnbôl van igazulásra.Mert ha az egynek bûnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bôvölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképen egynek bûnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bûnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” – Rm 5:12-19

“Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekbôl, hanem az elhívótól,Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.” – Rm 9:11-12

3. Ha ezek a versek nem személyekről szólnak, hanem nemzetekről, az érvelés annál erősebb.

4. Ha ezek a versek a gyűlölni és szeretni igéket használják arra, hogy pusztán egy relatív kapcsolatot fejezzenek ki, akkor ezt plane elmondhatjuk a “világ”-ról.

5.Isten nem szereti azokat, akik nem a gyermekei.

1.A Bibliából egyértelműen és világosan megtudjuk, hogy Isten megdorgálja azokat, akiket szeret.

“Mert a kit szeret az ùr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.7 Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? 8 Ha pedig fenyítés nélkûl valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.” – Zsid 12:6-8

2. De ebből a részből azt is megtudjuk, hogy nem dorgál meg mindenkit, mivel vannak, akik fattyak és nem fiúk.

“Mert a kit szeret az ùr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkûl valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.” – Zsid 12:6-8

3. Nem megdorgálni egy gyermeket azt jelenti, hogy gyűlöljük a gyermeket, továbbá Isten nem dorgál fattyakat.

“A ki megtartóztatja az ô vesszejét, gyûlöli az ô fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi ôt fenyítékkel.” –Péld 13:24

4. Isten szeretete a családjára irányul, amit Pál Krisztus határtalan szeretetének nevez.

(Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt,15 A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,16 Hogy adja meg néktek az º dicsôsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerôsödjetek az º Lelke által a belsô emberben;17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;18 A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, 19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felûl haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. – Eph 3:14-19) (e 4. pont felhasználhatósága esetleg kikezdhető, azonban az A-B-C pontok semmi esetre sem – a ford.)

6. Isten nem szereti azokat, akiket nem ismer. (innentől kezdve a fordítás a szöveg terjedelme és időhiány miatt a továbbiakban nem a minél inkábbi szöveghűségre törekszik, hanem, a értelem lényegi visszaadására – egészen a 16. pontig így van)

1. Az utolsó napon meg fogja vallani, hogy nem ismerte őket.

“És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tôlem, ti gonosztevôk.” (Mt 7:23)

2. Ez nem azt jelenti, hog sosem tudott róluk, vagy, hogy sosem ismerte őket, hanem azt, hogy sosem szerette őket.

3. A “tudni” ugyanis faktuális ismeretet, de heves érzelmet is kifejezhet.

“Csak titeket választottalak (ismertelek szószerint – a ford.) magamnak e földnek minden nemzetségei közûl; azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért.” (Ámosz 3:2)

4. Ezek a bűn cselekvői, akiket Isten gyűlöl, mert még mindig bűnösök (Zsolt 5:4-6 –lsd. fentebb)

5. Isten ismeri választottait, akik biztonságban vannak.

“Mert a kiket eleveismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ô Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ô legyen elsôszülött sok atyafi között. A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsôítette.” (Rm 8:29-30)

“Mindazáltal megáll az Istennek erôs fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az ùr az övéit;”  (2Tim 2:19)

6. Ez eredményezte a fiúvá rendelésüket.

“Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az º akaratjának jó kedve szerint,” (Ef 1:5)

“kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre:” (1Pt 1:2)

7. Ismeri az Ő nyáját. Ez is azt jelenti, hogy ismeri és szereti a nyáját, és nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy ismeri őket (hiszen az egész világot ismeri Kr. – a ford.)

Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,” (Jn 10:14)

7.Isten nem szereti azokat, akik a pokolban tőle el lesznek választva.

1.Ha Isten szeret valakit, lehetetlen, hogy az a valaki elválasztassék tőle.

“Mert meg vagyok gyôzôdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendôk,  Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétôl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Rm 8:38-39)

2.sokakat el fog választani magától Isten az utolsó napon, mondván: távozzatok tőlem

És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tôlem, ti gonosztevôk. (Mat 7:23 HUN)

3. mivel a bűnösök a pokolban lesznek elválasztva Istentől, biztos, h. soha nem szerette őket.

4. idiotizmus azt mondani, hogy Isten ugyanúgy szereti a pokolbelieket, mint a mennybelieket

5. ha azt mondod, hogy egy ideig szerette őket, de aztán abbahagyta, akkor hogy bizonyítod be, h. Isten annyira változékony?

(lsd. még: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felûlrôl való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. (Jak 1:17) – a ford.)

8. Kr. senkit nem szeret olyan módon, ahogy az egyházát vezeti (itt pontosítani kell az alább következők miatt a címet; helyesebb volna: “Kr. csak az egyházát szereti” – a ford.)

1. Jézus Krisztus úgy szerette az egyházát, hogy Önmagát adta érte, méghozza nagyon konkrét célokért

“Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredôjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsôségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplô, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.” (Ef 5:25-27)

2.Ha Kr. mindenkit szeret kivétel és megkülönböztetés nélkül, akkor mit jelentenek a fentebbiek?

3. Pál úgy érvel, hogy Kr. szereti az egyházat, mint feleségét, és ezzel arra buzdít, hogy a férjek is szeressék feleségüket.

4. Ha Kr. kivétel nélkül szeret mindenkit, akkor a férjeknek minden asszonyt ugyanúgy kellene szeretniük!

5. Az Úr Kr., akit az Atya elküldött, szerette az egyházat, de csak az egyházat, és Önmagát adta érte.

6. Ha másokat is szeretett, és értük is adta magát, de anélkül, h. ténylegesen segített volna rajtuk – ez hogyan minta a házasságoknak? (itt szerintem nem is az analógián van a legnagyobb hangsúly, hanem azon, hogy az Ef 5:25b kerek perec kimondja, h. kiket szeretett Kr., és kikért halt meg – a ford.)

9.Isten szeretete örök üdvösséget eredményez

1.Isten szeretete elválaszthatatlanul összekapcsolódik Jézus Krisztus áldozatával.

“Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ô egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.” (1Jn 4:9)

“A ki az ô tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem ôt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Rm 8:32)

2. Sok helyen, ahol Isten szeretete meg van említve, ott Kr. áldozata is meg van említve a népéért.

3. Isten szeretetében eltervezte az eszközöket, amikkel meg fogja menteni őket.

4. A tűz tavába kerülők szenvedni fognak a bűneikért, minthogy azok soha nem lettek se kifizetve, se megbocsátva.

5. Ő, aki egyetlen Fiát nem kímélte a választottakért, akiket szeretett, minden egyebet is nekik fog adni!

10.Isten szereti az igazságot, és azokat, akik igazak.

1.Isten nem képes szeretni, és nem is szereti a bűnt és a bűnösöket, de szereti az igazakat.

“Mert az ùr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az ô orczáját.” (Zsolt 11:7)

(azaz: hamisságot nem szeret, és a hamisak nem látják az Ő orcáját – más szavakkal: az igaz embert szereti, a hamisat nem – a ford.)

Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. (Zsid 1:9)

(ezt Krisztusról mondja a szentíró – a ford.)

2. Akárhogyan is nézed Isten szeretetét, egyedül csak az igazságot (szentséget – a ford.) szereti.

3. Isteni és tökéletes jelleme nem tudja és nem is fogja jóváhagyni a bűnt. Képtelen rá!

11.Isten szeretete elválaszthatatlan Kr. közbenjárásától.

1.Jézus ott ül Isten jobbján és közbenjár azokért, akiket az Atya szeret.

Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sôt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk:

Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétôl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?” (Rm 8:34-35)

(azaz: Krisztus a Krisztus szeretetében lévőkért esedezik egyedül, és másokért nem esedezik – a ford.)

“Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak: De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. Ennekokáért ô mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ô általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.” (Zsid 7:22-25)

2. Jézus nem könyörög (értsd: nem jár közben – a ford.) a bűnösökért, hanem elviseli őket hosszútűréssel.

“A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketûrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által:” (1Pt 3:20)

“Ha pedig az Isten az ô haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességestûréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,” (Rm 9:22)

(ide lehetne még sorolni a gonosz lator esetét, akit Kr. nem hívogatott: Lk 23:39-43; Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid. (Joh 17:9); továbbá az, h. vkikért nem könyörgött, az azt is jelenti, h. azokat nem akarta elválasztani magának – a ford.)

3. És meg fogja menteni az összes választottját, anélkül, hogy akárcsak egyet is elvesztene közülük. Dicsőség Istennek!

12. Isten szeretetét Isten szeretete alanyainak Isten Lelke jelenti ki.

1.Isten Lelke kijelenti és közli Isten szeretetét azoknak, akiket Isten szeret.

“A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, a ki adatott nékünk.” (Rm 5:5)

2. De Isten lelke csak olyanoknak adatik, akik fiúk, mert Isten nem szereti a fattyakat.

“Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ô Fiának lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!” (Gal 4:6)

3. A Lélek egyedül a kiválasztottak öröksége.

A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon-népének megváltatására, az º dicsôségének magasztalására.” (Ef 1:13-14)

“A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.” (2Kor 1:22)

“A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk.” (2Kor 5:5)

13. Isten mindennap dühös a bűnösre.

1.A Biblia világosan kijelenti, hogy Isten mindennap dühös a bűnösökre.

“Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik.” (Zsolt 7:11)

2. Már egyszer az emberiségre öntötte haragját, amikor az Özönvízbe belevesztette az egész bolygót.

3. És ezt mégegyszer meg fogja tenni, amikor felégeti az egész bolygót tűzzel az utolsó napon.

4. Isten dühe a választottak felé szelíd fenyítést eredményez, míg a bűnösöknek kárhozatot.

14. Isten arra tanította Dávidot, hogy gyűlölje mindazokat, akik gyűlölik Istent.

1.Dávid gyűlölte Isten minden ellenségét, azokat, akik gyűlölték Istent, mégpedig teljes gyűlölettel gyűlölte őket.

“Ne gyûlöljem-é, Uram, a téged gyûlölôket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é? Teljes gyûlölettel gyûlölöm ôket, ellenségeimmé lettek!” (Zsolt 139:21-22)

2. Márpedig ő volt Izrael kiváló zsoltárosa, aki Isten szíve szerint való férfi volt.

“És mikor ôt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kirôl bizonyságot is tôn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi.” (Apcs 13:22)

3. Dávid egyéb helyeken is elismerte gyűlöletét a bűnösök iránt, de ezekről a helyekről ma nem vesznek tudomást.

“Gyûlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.” (Zsolt 26:5)

“Gyûlölöm a hazug hiúságok híveit, és az ùrban bízom én.” (Zsolt 31:6)

4.Vagy azt kellene hinnünk, hogy míg Isten szeret minden bűnöst, addig az Ő szíve szerint való férfi gyűlölte őket?

5. Isten nem arra ihlette Dávidot, hogy testi, vagy elutasítandó dolgokat írjon; Dávid gyűlölete szent és jó volt.

(ehhez ez megjegyzést kell fűznünk: az, h. Dávid gyűlölete úgy értendő, hogy szeretet is alkalmazandó mellette. A gyűlölet inkább a makacs, konok bűnösökre vonatkozik – ugyanis Isten a két szövetségben nem változtatta meg a törvényét a klasszikus kálvinista felfogás szerint. Ettől függetlenül, a következtetést helytálló, hogy Isten “érzelmét” tükrözte a parancs, amit Dávidnak adott. Márpedig Ő nem változik, tehát ma is érvényes, hogy van, akiket gyűlöl. Továbbá a Mindenhatónak teljességgel joga is van gyűlölni azt, akit csak akar. “És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek. (Ex 33:19) Valamint, Ő úgy határozott, h. csak az egyházat szereti: lsd. fentebb – a ford.)

15. Isten állítólagos bűnösök iránti szeretete nem része a Bibliában szereplő evangelizációnak.

1.Népszerű csalás, hogy azt nevezik biblikus evangelizációnak, amikor azzal hirdetjük az igét, hogy Isten szereti a bűnösöket.

2.A világ legnépszerűbb szólama, “a négy lelki törvény”, ez első és legfontosabb törvényének azt tekinti, hogy “Isten szeret téged, és csodálatos terve van az életeddel”.

3.Egyesek mindenkire vigyorognak, mondván: “Mosolyogj, Isten szeret téged”.

4.Többek azt mondják, h. a Jn 3:16 az evangélium dióhéjban, a legfontosabb vers a Bibliában.

5.Te melyik transzparenst lógatnád le Noé bárkájának oldaláról? Az egyes számú lelki törvényt (B pont), vagy a Jn 3:16-ot?

6.De ha megnézzük az Apostolok Cselekedeteit, egyetlen utalást sem találunk Isten szeretetére benne abból a tizenhárom féle alakból, amikben összesen a szeretet szó az Újszövetségben előfordul. Milyen meglepő!

7.Viszont, olvasunk benne Isten ítéletéről újra és újra!

“És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ô az Istentôl rendelt bírája élôknek és holtaknak.” (Apcs 10:42)

“E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá ôt halottaiból.” (Apcs 17:30-31)

“Mikor pedig ô igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendô ítéletrôl szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged.” (Apcs 24:25)

8. Gondold át, hogy nyitott az apostol Kornéliusz és pogány házanépénél.

“Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves ô elôtte, a ki ôt féli és igazságot cselekszik.” (Apcs 10:34-35)

(ebben az is benne van, hogy akik nem félik Őt, azok nem kedvesek előtte; ha meg nem kedvesek előtte, akkor utálatosak a szemében – a ford.)

9. Valami határozottan nem stimmel! Vagy az apostolok tévedtek, vagy a modern evangelizáció!

10. Jézus Krisztus és az apostolok a mi Isten és felebarát iránti szeretetünkre fókuszáltak, nem pedig Isten irántunk való szeretetére!

11. Amikor István szembenézett a zsidókkal az Apcs 7-ben, akkor miért nem beszélt nekik Jézus szeretetéről?

12. Amikor Péter szembenézett az első pogányokkal az Apcs 10-ben, akkor miért nem beszélt nekik Jézus szeretetéről?

13. Amikor Pál szembenézett a filozófusokkal az Apcs 17-ben, akkor miért nem beszélt nekik Jézus szeretetéről?

14. Amikor Pál szembenézett a zsidókkal az Apcs 28-ban, akkor miért nem beszélt nekik Jézus szeretetéről?

 

16. De… a Biblia nem azt tanítja, hogy Isten szerette a világot?

1. De igen, a Biblia azt tanítja a Jn 3:16-ban, hogy Isten szereti a világot

2. Sokan erre mondják, hogy az „evangélium dióhéjban”. Azt mondják, nekik csak ez kell. Ám ez csak egyetlen igevers a 31173-ból. Isten minden szava igaz, és segít a többit megmagyarázni.

3. Azonban ez a gyakran idézgetett, soha meg nem értett vers nem állítja, hogy Isten szeret minden egyes embert kivétel nélkül annyira, hogy értük elküldte a Fiát, hogy megpróbálja megmenteni az összest, amely terv végül teljes kudarcban végződik, mivel a legtöbben nem üdvözülnek.

4. Az összes verssel kapcsolatos probléma azzal függ össze, hogy hogyan értjük a „világ” szót. És mi a helyzet a következő igékkel?:

„A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!” –  Jn12:19

„az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” – Jn 14:17

„Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ” – Jn 15:19

„Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul.”  – Jn 16:20

„Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.” – Jn 17:14

5. Először is, ha a világ szóra ráerőltetjük azt a jelentést, hogy minden egyes ember kivétel nélkül, akkor a Bibliából korábban tanultakkal ellentmondásba kerülünk.

6. Másodszor, ha a világ szóra ráerőltetjük azt a jelentést, hogy minden egyes ember kivétel nélkül, akkor rengeteg ellentmondást generálunk más bibliai helyekkel kapcsolatban.

7. Jézus itt egy zsidó farizeushoz beszél, akinek egy nehéz tanítást magyarázott. Az újjászületést fejtette ki neki, amitől az nagyon ledöbbent, most arról beszél, hogy a haldokló Messiás a pogányokért fog meghalni.

8. Akiket Isten szeret, azokért küldte el a Fiát, akik nem mások, mint a kiválasztottak.

„Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.” – Jn 6:39

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” – Jn 10:11

„mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” – Jn 17:2-3

9. Csak a hívők tudhatják, hogy örök életük van.

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” – Jn 20:31

„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” – 1 Jn 5:13

10. Jézus tökéletesen érthetően kifejezte, hogy a fölülről jövő újjászületés megelőz minden hitet, amely újjászületés csak a kiválasztottaknak adatik meg.

„Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” – Jn 1:12-13

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. ; A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” – Jn 3:3,8

17. De… a Biblia nem azt tanítja, hogy Isten szeretet?

1.De igen, a Biblia azt tanítja, hogy Isten szeretet az 1 Jn 4:8-ban és az 1 Jn 4:16-ban.

2.De ez még nem bizonyítja a következőket: (1) hogy Isten csak szeretet, (2) hogy Isten minden embert szeret, (3) hogy Isten bármilyen embert szeret, (4) hogy Isten éppen téged szeret, (6) hogy meddig szeret Isten, vagy (7) bármi egyéb ezzel kapcsolatban elképzelhető dolgot sem.

3.Ez a vers egyszerűen csak annyit tanít, hogy Isten egyik jellemzője, hogy szeret.

4.De ettől még szent is és igaz is, aminthogy János azt írja is ugyanebben a levélben.

„Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” – 1 Jn 1:5

5. Mivel Isten szeretet, ezért nem képes szeretni a bűnt és a bűnösöket, amint máshol már bizonyítottuk.

 

18. De… a Biblia nem tanítja, hogy Isten szeret minket, mint bűnösöket?

1.De igen, a Biblia tanítja, hogy Isten szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk.

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” – Rm 5:8

2. Azonban, milyen értelemben vagyunk bűnösök? Ez kulcsfontosságú, mivel már Krisztusban voltunk.

3. Amikor a minket és mi személyes névmásokat olvassuk Isten szeretetének kontextusában, akkor azt nem úgy kell érteni, hogy az egész emberi fajnak íródott egy mennyei levél.

4. A gyakorlatban bűnösök voltunk, újjászületésünk és megtérésünk előtt, amikor Krisztus meghalt értünk. De Isten már öröktől fogva szeretett minket, jóval a Golgotai kereszt előtt.

19. De… az, hogy Isten csak egyeseket szeret, az nem teszi Őt igazságtalanná, gonosszá és személyválogatóvá?

 1. Pál már annakidején tudta, hogy elő fogsz jönni ezzel az ellenvetéssel, és a válasza az, hogy távol legyen!

“Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla! Hiszen így szól Mózeshez: „Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az Írás a fáraóhoz: „Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön.” Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem: „Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának?” Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: „Miért formáltál engem ilyenre?” Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nemcsak a zsidók, hanem a többi nép közül is?” (Rm 9:14-24)

2. Egyáltalán felfogod az ellenvetésed lényegét, hiszen nem lehet személyválogatás valakit alaptalanul szeretni, olyan dologért, ami nincs meg benne!

3. Miért tenné ez Istent igazságtalanná? Hogy nem szeret mindenkit? Miért, mindenki méltó a szeretetre? Bűnös lázadók vagyunk, miért kellene Istennek minket szeretnie? Épp, hogy igazságtalan azzal, hogy egyáltalán bárkit is szeret! Ezt hívjuk kegyelemnek.

4. Ha annyira aggódsz Isten jelleme miatt, akkor miért nem lobbizol mindjárt az ördög szeretete miatt?

20. De… én nem vagyok képes és nem is fogok szolgálni egy olyan Istent, aki nem szeret mindenkit!

 1. Tényleg? Vannak még más lelkek, Jézusok és evangéliumok és azok prédikátorai, akiknek lehet szolgálni.

„Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alábbvaló a legfőbb apostoloknál.” 2 Kor 11:3-5

„Mert az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.” – 2 Kor 11:13-15

2. Ha annyira aggódsz amiatt, hogy Isten nem szeret mindenkit, akkor miért nem érzel sajnálatot mindjárt az ördög iránt is?

3. Szörnyű tévedésben vagy, ha azt hiszed, hogy bármi szeretetre méltó van benned.

4. Szörnyű tévedésben vagy, ha azt hiszed, hogy Isten bármennyire is kötelezve van, hogy téged csak egy picit is szeressen.

5. Ha egy saját ízlésednek megfelelő Isten akarsz kreálni magadnak, Istennek van egy-két szava hozzád:

„Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak?

Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te?

Megfeddelek, és mindezt

szemedre vetem!

Értsétek meg ezt ti,

akik elfeledkeztek Istenről,

különben elragad menthetetlenül!” (Zsolt 50:21-22)

21. Isten szeretetének csak akkor van értelme, ha megértjük gyűlöletét a bűnösök iránt.

 1. Ha egy prostituált azt mondja egy gondolkodó embernek, hogy szereti, vallomása értéktelen volna.
 2. Hasonlóképpen, ha Isten szeretete sem volna túl értékes, ha mindenkire szétszórná.
 3. Miért olyan különleges Isten irántam való szeretete, ha mindenki egyformán részesül benne?
 4. Miért olyan megható Isten irántam való szeretete, ha sokan azok közül, akiket szeret, a pokolban vannak?
 5. Isten szeretete nem egy zabolátlan szeretet mindenki iránt, hanem a kiválasztottak hatékony szeretete.
 6. Hogyan ajánlja nekünk Isten szeretetét? Azzal, hogy szeretett minket amikor ellenségek voltunk, és, hogy Krisztust értünk adta?
 7. Pál meg akarta az efézusiakkal ismertetni Isten szeretetének mélységeit, amely ismeret Isten teljességével való betöltekezést jelenti.

„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön:

adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva

képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység;

és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.” – Ef 3:14-19

De hogy képes erre az egyetemes szeretet?

8. Mi az, ami elszomorítja az igazakat, és felbátorítja a bűnösöket? Hát Isten egyetemes szeretete!

„Mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaznak, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni; a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy az nem tér meg a maga gonosz útjáról, és nem marad életben,” – Ezék 13:22

9. Így már János apostol szavai érthetőek:

„Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” – 1 Jn 4:19

22. Isten irántunk való szeretetének az Ő szolgálatára és félelmére kellene ösztönöznie.

 1. Ha helyesen értjük meg Isten szeretetét, az odaadó szolgálatra fog minket ösztönözni.
 2. Ha Isten szeretete egyetemes és megkülönböztetés nélküli, és semmilyen jó végeredményt nem jelent garantáltan, az aligha ösztönöz a szolgálatra. Pontosan emiatt van olyan kevés igazán odaadó arminiánus.
 3. Minél többet papolnak Isten szeretetéről, annál nagyobb lesz a hallgatóság testiessége és gyengesége.
 4. Ézsaiást Isten azonnali szolgálatra indította azáltal, hogy különleges áldozatot mutatott be a bűneiért.

„1Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte a templomot.

Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült.

Ezt harsogták egymásnak felváltva:

Szent, szent, szent a Seregek Ura,

dicsősége betölti az egész földet!

A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam:

Jaj nekem! Elvesztem,

mert tisztátalan ajkú vagyok,

és tisztátalan ajkú nép között lakom.

Hiszen a Királyt, a Seregek Urát

látták szemeim!

Ekkor odarepült hozzám egy szeráf,

kezében parázs volt,

amelyet fogóval vett le az oltárról.

Számhoz érintette, és ezt mondta:

Íme, ez megérintette ajkadat,

bűnöd el van véve,

vétked meg van bocsátva.

Majd az Úr szavát hallottam,

amint ezt kérdezi:

Kit küldjek el,

ki lesz a követünk?

Én ezt mondtam:

Itt vagyok, engem küldj!” (Ézs 6:1-8)

5. Amikor Pál azzal érvel, hogy „ha van vigasztalás Krisztusban, a szeretet vigasztalása”, akkor a tartozásunk és kötelezettségünk érzése felől érvel.

„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület,” (Fil 2:1)

6. Pál kényszerítve érezte magát, hogy Istent szolgálja, Isten Krisztusban lévő önfeláldozó szeretete miatt, és megértette, hogy ez az önfeláldozó és megmentő szeretet az, ami új teremtményekké teszi a szenteket.

„Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt;15és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.16Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5:14-17)

7. Remegnünk kellene előtte és Igéje előtt, amikor látjuk szeretetét igazságban.

„Hiszen mindent az én kezem alkotott,

így keletkezett minden – így szól az Úr.

Mert én arra tekintek,

aki elesett és megtört szívű,

és aki igéimet tiszteli.” (Ézs 66:2)

8. Isten tisztelet-, és félelemteljes imádása könnyen kellene, hogy menjen nekünk.

„Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.” (Zsid 12:28-29)

9. Meg kell értenünk, hogy azért van megbocsátás Istenben, hogy féljük Őt.

„De nálad van a bocsánat,

ezért félnek téged.” (Zsolt 130:4)

10. Imáinknak különböznie kellene azokétól, akik azt hiszik, hogy Isten nem több egy marék cukorkánál

11. Hogyan vétkezhetünk könnyedén, gőgösen, és sorozatban, ha csodálattal bámulunk?

12. E tannak azt kell elősegítenie, hogy alázatosan és egyenesen járjunk Istenünk előtt szent józanságban.

Konklúziók:

 1. E téma egyáltalán nem népszerű, de az özönvíz Noé idejében, és a gömbölyű Föld Kolombusz idejében se volt az.
 2. Nem lehet megismerni a mennyei áldott Istent részletes kinyilatkoztatott igéjétől függetlenül.
 3. Az emberek minden érzelme és véleménye teljes ostobaság, mivel a szívük csalárd és bűnös.
 4. Amit tudnod kell az nem az, hogy Isten szeret-e téged, hanem, hogy te féled és szereted-e Istent ahogy csak tudod.
 5. Isten nincsen arra kötelezve, hogy egyáltalán bárkit is szeressen. Szeretete szuverén döntéséből fakad, és Ő azt választotta, hogy a választottakat részesíti ebben. (Rm 9:15)
 6. Mit használ nekünk e kérdés megválaszolása? Azt, hogy igazságban imádjuk Istent (Jn 4:23-24), tisztelettel és istenes félelemmel szolgáljuk Őt (Zsid 12:28-29), belezavarodás nélkül megértjük a Bibliát (2Tim 2:15), saját dicsőséges megváltásunkban sütkérezünk (2Kor 9:15), átlátunk azon, ha valaki a szabad döntésre bízza az üdvösség lehetőségét (Jn 6:38-39), meglátjuk, hogy Isten milyen körülmények között adja nekünk szeretetét (Rm 5:5-8), buzgó szolgálatra ösztönözzünk magunkat (2Kor 5:14-17), megtudjuk, hogy sohasem szakadhatunk el Isten szeretetétől (Rm 8:38-39), és betöltekezünk Isten teljességével (Ef 3:14-19).”

A cikk végére érve, látjuk, hogy Isten szeretetét nem lehet minden emberre válogatás nélkül kiterjeszteni, az alábbi indokok miatt:

1) Az univerzális szeretettan csak az univerzális megváltástannal (előbb utóbb mindenki üdvözül – tévtanítás) vagy az ideiglenes pokollal (előbb-utóbb megszűnik a pokol – megint csak tévtanítás) együtt létezhet; ellenkező esetben Isten szeretete meddő marad, dísznek marad, hatás nélkül marad. Ennyi erővel akárha ne is volna, mert legfeljebb képmutatás.

2) Csak az ördög és a démonok szeretetével együtt járóan logikus és szalonképes. Nem igazán tudjuk megindokolni, hogy az elvetett, bűnös embereket miért szereti Isten, míg az elvetett, bűnös démonokat miért nem.

3) Isten összes büntető és kemény aktusát (pl.: özönvízi fulladások, honfoglaláskori mészárszék, szodoma és gomorai tűzeső, a léviták által rendezett mészárlás, Kóra felkelése megbüntetése) a gyöngéd szeretet megnyilvánulásainak kellene értékelni. Ez kb. olyan, mintha a GULAG-okat a gyöngéd szeretet megnyilvánulásainak értékelnénk.

Azonban egy lehetőségünk mégis lehetne, hogy Isten gondviselését (ami legtágabb értelemben mindenre kiterjed) nevezzük szeretetének. Ezzel később külön ki fogok térni, de annyit elmondhatok, hogy ez csúsztatás, és a démonokra is kiterjed.