Eredeti címén: “Statement of End-Time Beliefs”, egy ortodox preterista hitvallás. Más néven részleges preterista hitvallás. Ha valaki az olvasók közül nem fogadná ezt el teljes mértékben, attól még az ő számára is hasznos lehet e hitvallás, hiszen szépen lebontja a bibliátlan diszpenzacionalista nézetet.

A részleges preterizmus a posztmillenista eszkatológia (végidőkről szóló tan) egyik lehetséges írásértelmezési módja. Ezen magyarázati módszer az olajfák hegyi beszéd nagyjából egészét és a Jelenések könyvének legnagyobb részét (de nem egészét) az első századra vonatkoztatja, és akkor beteljesültnek tekinti. Ennek alapján az olajfák hegyi beszéd eseményei és a Jelenések sok része már a múltban (preter-itum) megtörtént.

Vannak más posztmillenista írásmagyarázati rendszerek is, amelyek legfeljebb az olajfák hegyén elhangzott beszédet tekintik első századra utalónak, míg a Jelenések könyvét a jövőre, vagy jelenre vonatkoztatva értik, de azt is optimistán (ellentétben a borúlátó amillenista és premillenista megközelítésekkel). Maga a részleges preterizmus is eltérő lehet abban, hogy a Jelenésekből mely fejezetek utalnak az 1. századi zsidó háborúra és Jeruzsálem elpusztításának részleteire. Alább Jonathan Welton, posztmillenista teológus hitvallása:


“Hiszek abban az optimista nézetben, hogy Isten királysága (országa) jelen van és növekszik, miként azt széles körben tanították és hitték, mielőtt a darbyizmus [John Nelson Darby pesszimista, premillenista nézete – a szerk.] elterjedt volna az 1830-as években.

Hiszek abban, hogy amikor az újszövetségi szentírók az utolsó napokról írtak, akkor az ószövetségi (zsidó rituális) kor végére utaltak, nem pedig a világ végére.

Hiszek abban, hogy amikor Jézus az Ő eljöveteléről beszélt, akkor ószövetségi apokaliptikus nyelvezetet használt, hogy leírja eljövetelét, amikor eljön ítélni Jeruzsálemet Krisztus után 70-ben.

Hiszek benne, hogy Dániel próféciája a hetven hétről Krisztusra utal és Krisztus beteljesítette ezt a próféciát. Nem hiszek benne, hogy a Dániel 9 egy jövőbeli hét évig tartó nyomorúságról szólna.

Hiszek benne, hogy Jeruzsálem Kr. u. 70-ben betöltötte a Nagy Nyomorúságot, a bosszú napját, Jákob szenvedésének idejét.

Hiszek Krisztus visszatérésében, a holtak feltámadásában, és az utolsó ítéletben. Nem hiszek semmilyen titkos elragadtatásban, amely a keresztényeket érintené Krisztus visszatérése előtt.

Hiszem, hogy az antikrisztus egy első századi megnevezés a gnoszticizmusra, vagy talán egyéb más tévtanításokra. Nem hiszek benne, hogy a Biblia megjövendölne egy jövőbeli világuralmat elérő személyt.

Hiszem, hogy a Jelenések Fenevadja utalás vagy Néró személyére, vagy a Római Birodalomra (kontextustól függően).

Hiszem, hogy Isten Izraele, az Ekklézia [az Egyház] az igaz örököse Isten szövetségi ígéreteinek, és mindig is az volt. Az egyház nem népiségen, származáson alapszik, hanem hiten.

Hiszem, hogy Isten királysága elérkezett Krisztus első eljövetelével és be fogja tölteni az egész földet, mígnem elérkezünk Krisztus végső visszatéréséig.”


forrás: Welton, Jonathan. “Raptureless: An Optimistic Guide to the End of the World”