Egy társadalmi rekonstrukciót célzó hitvallás – az American Vision szerint. (Az American Vision Gary DeMar és Joel McDurmon teológuspáros fóruma, DeMar a keresztény rekonstrukcionista mozgalom egyik fő képviselője volt annak fénykorában).


A Szentírásról szóló tanítás

Hisszük, hogy a Szentírás, mind az Ó, mind az Újszövetség ihletett, tévedhetetlen és tekintéllyel bíró Írott Igéi Istennek. A Szentírás Isten üdvösségrol szóló akaratának a teljes kijelentése, és a legvégső tekintély minden élet- és hitkérdésben és a keresztény vallás gyakorlatában. Ezért mindent hinni kell, amit tanít, mindent követni kell, amit elvár, és mindenben bízni kell amit ígér.

Istenről szóló tanítás

Hisszük, hogy egy Isten van, mindenek teremtője, szent, végtelen, tökéletes, örökké létezik három személyben: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Isten szuverén (teljhatalmú) hatalmában és céljában, továbbá kegyesen elhatározta az örökkévalóságtól fogva, hogy megvált egy népet Magának és, hogy mindent újjá tesz az Ő dicsőségére.

Az emberről szóló tanítás

Hisszük, hogy Isten Ádámot és Évát (első szüleinket) a maga képére teremtette. Hisszük, hogy Ádám a saját szabad akaratából vétkezett Isten ellen az Édenkertben és ezáltal Isten átkát és haragját hozta el az emberiségre, mivel ő volt a szövetségi képviselőnk (eredendő bűn). Minden ember bűnben születik, a bűn által van megkötözve és nem lehet megbékíteni Istennel, kivéve ha Jézus Krisztus üdvözítő munkáját alkalmazzák rá a Szentlélek újjászülő munkája által.

Jézus Krisztusról szóló tanítás

Hiszzük, hogy Jézus Krisztus testet öltött Isten, teljesen Isten és teljesen ember, egy Személy két természetben. A Szentlélek által fogantatott és a szűz Máriától született. Bűntelen életet élt, megfeszíttetett Poncius Pilátus alatt, feltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe, és ott ül az Atya Isten jobbján, mint Főpapunk és Közbenjárónk. Hisszük, hogy Jézus Krisztus, mint képviselőnk és helyünkre álló személy, kiontotta vérét a kereszten a bűneinkért, egy mindenre elegendő bűneinkért való áldozatként. Eleget tevő halála és győzedelmes feltámadása az üdvösség egyedüli alapja.

A Szentlélekről szóló tanítás

Hisszük, hogy a Szentlélek mindenben amit tesz, megdicsőíti az Úr Jézus Krisztust. A Szentlélek munkája a bűnösök újjászülése, és azok általa kereszteltetnek meg (meríttetnek be) a Krisztussal való egységbe, és Isten családjának örökbe fogadott örökösei lesznek. Ő továbbá bennük lakozik, megvilágosítja őket, vezeti őket és felszereli a hivőket a krisztusi életre és szolgálatra.

Az egyházról szóló tanítás

Hisszük, hogy az igaz egyház magába foglal mindenkit, akit Isten kegyelme, egyedül hit által, egyedül Krisztusban, valaha megigazított az üdvösségükre. A válaszottak egyek a Szentlélek által Krisztus testében, amelynek Krisztus a feje. Ennek az egyháznak Isten a szolgálat különböző ajándékait adta, és a rendeléseket. Az Úr Jézus Krisztus két rendelést adott az egyházának: a keresztséget (bemerítést) és az úrvacsorát. Jóllehet ezek nem az üdvösség eszközei, amikor az egyház őszinte hitben gyakorolja ezeket, akkor e sákramentumok megerősítik és táplálják a hívőt, mint nyilvános kegyelmi eszközök. Az egyes gyülekezetek aszerint tagjai vagy nem tagjai a látható egyháznak, hogy prédikálják-e és elfogadják-e Isten Igéjét, illetve, hogy kiszolgáltatják-e a rendeléseket.

A keresztény élet (világnézet) tanítása

Hisszük, hogy Isten az uralomgyakorlás képességét adta az emberiségnek, hogy az uralmat gyakoroljon Isten teremtése fölött, hogy minden dologban Istennek jusson a tisztelet és dicsőség. Kezdettől fogva, Isten arra teremtette az embert, hogy az imádja és szolgálja Őt. Isten megigazító kegyelmének eredményeképpen, hivőkként elhivatunk hogy Istennek elkülönített életet éljünk Isten törvénye szerint. Arra is elhívásunk van, hogy tanítványokká tegyük a föld minden nemzetét azáltal, hogy prédikáljuk és tanítsuk mindazt, amit Ő parancsolt nekünk. A hívők kötelessége, hogy alkalmazzák Isten Igéjét az élet minden területére, valamint, hogy minden dolgot Jézus Krisztus királyi uralma (jogai) alá hozzunk azáltal, hogy átalakítjuk kultúránkat.

A végső dolgokról szóló tanítás

Hisszük, hogy Urunk Jézus Krisztus testileg, személyesen vissza fog térni a történelem beteljesedésekor. A hívő és nem hívő halottak fel fognak támadni az utolsó ítéletkor. Azok, akik üdvözülnek, feltámadnak örök életre, míg azok pedig, akik elutasították Krisztust örök kárhozatra. Hisszük, hogy az egyház (a keresztények) jelenkori kötelessége, hogy terjesszék és építsék Krisztus királyságát, mely által Krisztus lesz mindeneknek és mindenkinek a feje.


forrás