Hutchinson 17.szd-i kálvinista baptista író volt, 1676-ban kiadták egy nagyon erőteljes művét, amelyből alább idézünk. Hutchinson szemléletében a hagyományos presbiteriánus szövetségteológia és a baptista szövetségteológia különösen közel állnak egymáshoz, de ez még a kétféle szövetségteológiát nem teszi azonossá.A szerző életrajza nem elérhető széles körben, így azzal egyelőre nem foglalkozunk. Viszont könyve hangvétele annyira megtetszett (dialogikus formátumú), hogy az online elérhető részeket, amelyeket sikerült megtalálnom, helyben leközlöm. Eredetileg nagyobb részek lefordítását terveztem, de a munka az internetes digitális könyvtárakban sem elérhető, pusztán helyben lehet kikölcsönözni angolszász könyvtárakból, vagy az adott egyetemi státusz igazolásával online, ezért hát az olvasónak ezekkel az idézetekkel be kell érnie.

Tulajdonképpen, ha minden igaz, egyetlen könyvről van szó, terjedelmes címe van: “A treatise concerning the covenant and baptism dialogue-wise, between a Baptist & a Poedo-Baptist wherein is shewed, that believers only are the spirituall seed of Abraham, fully discovering the fallacy of the argument drawn from the birth priviledge : with some animadversions upon a book intituled Infant-baptism from heaven and not of men, defending the practise of baptizing only believers against the exceptions of M. Whiston”. [Tanulmány a szövetségről és bemerítésről dialogikusan, egy baptista és paedobaptista közötti párbeszéd, miszerint a hívők egyedül Ábrahám lelki gyermekei, teljesen lerántva a leplet azok tévedéséről, akik egy születés okán való előjogról tanítanak: bírálatokkal ellátva, amelyek a következő könyvre reflektálnak: ‘Csecsemőkeresztség, mennyei és nem emberi’ – Ez ellen megvédjük a hívők kizárólagos keresztelését M. Whiston kivételeivel szemben.] Ehhez hozzácsatolt még egy függeléket is: “Some Short Questions and An∣swers for the Younger Sort” [Néhány rövid kérdés és válasz a fiatalabb generáció számára].


“Ismerjük fel, hogy a kegyelem Szövetségéről vagy úgy beszélhetünk, mint az örök életre és üdvösségre szóló ígéretről, amely minden Krisztusban kiválasztott számára elérhető, és amely mindig ugyanaz marad minden korban,
annak ellenére, hogy különböző formákban nyilvánul meg az ó és új Szövetség ideje alatt. Vagy pedig a megnyilvánulási formáknak megfelelően beszélünk róla, ekkor viszont ami (az ó szövetségi megnyilvánulást tekintve) egy különálló szövetség volt (és egy ideig tartott), az most az új Szövetség.” – A Treatise Concerning the Covenant and Baptism Dialogue-wise, between a Baptist & a Poedo-Baptist. p. 22.


“Mivel a régi ház, avagy a zsidó Egyház nem volt örök időkre szánva, hanem a megújítás idejéig, amikor is a törvénynek meg kellett változnia, a papságnak is, a kiváltságoknak is, a magnak is, sőt, még a Szövetségnek magának is.” – A Treatise Concerning the Covenant and Baptism, p. 40


“Bárkit kihívok: adjon megalapozott magyarázatot arra, hogy egy hívő hite miért nem jogosítja fel a gyermekeinek a gyermekeit is, egészen a harmadik és negyedik generációig, az egyháztagságra és a keresztelésre (bemerítésre), miként a Ábrahám hite feljogosította Ábrahám leszármazottait a rákövetkező generációkban, hogy az ó Szövetség kiváltságait élvezzék.” – A Treatise Concerning the Covenant and Baptism, p. 50.


“De bizonyos, hogy az Ábrahámmal és természeti magvával köttetett Szövetség – amelyet a Körülmetélkedés Szövetségének, vagy a Törvény Szövetségének hívnak -, nem azonos a Örök élet és üdvösség szövetségével, amely az összes választottal Krisztusban köttetett, a hit feltétele mellett […], jóllehet kegyelem is volt benne, miként Isten összes Szövetségében, amelyet az emberrel kötött – azonban mi mégis azt mondjuk, hogy ez egy különálló Szövetség volt, és ezért hívták ó Szövetségnek, míg a Kegyelem Szövetsége az új Szövetség.
És ha valaki azon a véleményen volna, hogy a kegyelem Szövetsége ugyanaz volt minden korban, csak különböző megnyilvánulási formában [adminisztrációban], akkor azt elismerjük, és azt mondjuk rá, hogy ez köttetett Ádámmal a bukás után, a pátriárkákkal, Ábrahámmal, még mielőtt a Körülmetélkedés Szövetsége említésre került volna, és ez köttetik velünk ma is.” – A Treatise Concerning the Covenant and Baptism, p. 93.

Ugyanez a fentebbi, tágabb kontextusban (kicsit más fordításban):

Csecsemőkeresztelő: De uram, mit gondol az Ábrahámmal és természeti magvával kötött szövetségről, mégis miféle Szövetség volt az?
Baptista: Elismerem többféle vélemény van erről; némelyek azt mondják, hogy a kegyelem Szövetsége volt; mások, hogy a cselekedetek szövetsége; megint mások, hogy kevert szövetség: de egy biztos, ama Szövetség Ábrahámmal köttetett és természeti magvával, és a Körülmetélkedés Szövetségének nevezték, vagy másként a Törvény Szövetségének, de ez nem egyezett meg az Örök élet és üdvösség Szövetségével, amely az összes kiválasztottal Krisztusban köttetett a hit meglévőségének feltételével: hanem egy különálló Szövetség volt Isten szolgálatáról és tiszteletéről, és ekként a cselekedetek Szövetségének is hívhatjuk; jóllehet volt benne kegyelem, miként Isten minden szövetségében amelyet az emberekkel kötött, mégis azt mondjuk, hogy egy különálló Szövetség volt, és ezért nevezték ó Szövetségnek, míg a kegyelem Szövetségét új Szövetségnek hívják.” – https://pettyfrance.wordpress.com


Kérdés: A keresztség (bemerítés) nem egy újszövetségi rendelés, és nemde azt kell bebizonyítanunk, hogy ez egy újszövetségi intézmény?
Válasz: Dehogynem.
Kérdés: Hol található tehát a csecsemőkeresztség alapítása?
Válasz: A Gen 17:7-ben van előírva. Istened leszek neked és magodnak.
Kérdés: Van ebben a textusban bármi, amely a keresztségre (bemerítésre) utalna?
Válasz: Nincs semmi, mi mégis azt a következtetést vonjuk le, hogy miként Isten megígérte Ábrahámnak és magvának, hogy Istene lesz, éppúgy Istene lesz minden hívőnek és magvaiknak.” – Some Short Questions and Answers for the Younger Sort, London, Printed for Francis Smith, 1676.


“Szerintük tehát két módon lehet bekerülni a Kegyelem Szövetségébe; az egyik módja, hogyha valaki egy hívő gyermekeként születik; a másik módja, hogy az illetőnek ténylegesen hite van.
Ám ez teljesen nevetséges, ugyanis nem lehetséges a Kegyelem Szövetségében lenni, kivéve ha valaki kiválasztott – isteni részről; illetve, ha valakinek ténylegesen hite van – emberi részről.” – Animadversions Upon a Late Book, Intituled, Infant Baptism From Heaven and not of Men, In Answer to Mr. Henry Danvers his Treatise of Baptism, p. 28.