A ker. rek. kritériumait többen is megkísérelték megadni, szerintünk a legjobbat, Rev. Sandlin meghatározását választottuk itt ki. Sandlin a 90-es évek közepétől kb. az évtized végéig Rushdoony fő segédje, és utódjelöltje is volt. Ez végül nem valósult meg, de később is úgy nyilatkozott mentoráról, hogy mindig is az ő nyomdokaiban fog járni. Több könyve is megjelent, sokat foglalkozik a kereszténység és kultúra kapcsolatával. Alább ez a tömör hitvallás:

A keresztény rekonstrukcionista kálvinista. Vallja a történelmi, ortodox, univerzális kereszténységet és a nagy református hitvallásokat. Azt vallja, hogy az univerzum középpontja Isten, és nem az ember; Isten, és nem az ember irányítja a történéseket; Istennek, és nem embernek kell tetszeni, és Neki kell engedelmeskedni. Vallja, hogy Isten megmenti a bűnösöket. Nem segít nekik abban, hogy magukat mentsék meg. A keresztény rekonstrukcionista vallja, hogy a Hitet az élet minden területén alkalmazni kell, nem csak a “spirituális” területen. Érvényes a művészetre, az oktatásra, a technológiára és a politikára, mégpedig nem kevésbé, mint az egyházra, imára, evangelizálásra és bibliatanulmányozásra.

A keresztény rekonstrukcionista teonomista. A teonómia azt jelenti: “Isten törvénye”. A keresztény rekonstrukcionista azt vallja, hogy Isten törvénye a Bibliában található. Mint az igazság mércéje, nem töröltetett el. Többé nem vádolja a keresztényt, mivel Krisztus elvette a büntetését helyette a kereszten. De a törvény Isten igaz jellemét adja közre. Nem változhat annál jobban, mint amennyire Isten változik (semennyire). Isten törvényének három fő szerepe van: Az első, hogy a bűnöst elvezesse az egyedül a Krisztusban való bizalomhoz, aki a törvény egyedüli tökéletes megtartója. A második, hogy a keresztény számára kifejezze az emberi engedelmesség alapját, amelyet figyelve megítélheti a saját előrehaladását a megszentelődésben. És a harmadik, hogy fenntartsa a rendet a társadalomban az által, hogy féken tartja és megállítja a társadalmi gonoszt.

A keresztény rekonstrukcionista preszuppozicionalista (előfeltevéseken alapuló apologetikát követ – a szerk.). Nem próbálja meg bizonyítani, hogy Isten létezik, vagy, hogy a Bibli igaz. Tartja magát a Hithez, mégpedig azért, mert a Biblia azt mondja, nem pedig azért, mert azt maga “bizonyítani” tudja. Nem próbálja meg megggyőzni a megtéretleneket az evangélium igazáról. Ők ugyanis egyből tudják, hogy igaz, amint meghallják. Amire szükségük van, az a bűnbánat, nem pedig a bizonyíték. Természetesen a keresztény rekonstrukcionista vallja, hogy van bizonyíték a Hitre, sőt, valójában csak bizonyítékok vannak a Hitre. A megtéretlenek problémája azonban nem a bizonyítékok hiánya, hanem az önmagunk alávetésének hiánya. A keresztény rekonstrukcionista a Bibliával kezdi, és azzal is fejezi be. Nem védelmezi a “természeti” teológiát, és egyéb találmányokat, amelyeket azért alkottak meg, hogy közös alapot fabrikáljanak a szövetségszegő aposztata (hitehagyott –a szerk.) emberiséggel.

A keresztény rekonstrukcionista posztmillenista. Vallja, hogy Krisztus csak akkor fog visszatérni a földre, amikor a Szentlélek már képessé tette az egyházat arra, hogy teret nyerjen Krisztus királyságának az időben és térben. Hisz abban, hogy Istennek szándékában áll minden nemzetet, jóllehet nem minden egyes egyént, Krisztusnak alávetni, és, hogy Isten ebben nem vallhat kudarcot. A keresztény rekonstrukcionista nem utópista. Nem hisz benne, hogy Isten királysága gyorsan vagy fájdalom nélkül fog terjedni. Tudja, hogy a királyságban sok nyomorúság útján lépünk be. Tudja, hogy a keresztények harcolniuk kell a nagy futásban. Vallja, hogy az egyház lehet, hogy még csak a kezdeti stádiumában van. De hisz abban, hogy a Hit fog győzedelmeskedni. Isten Lelkének ereje alatt nem is tehet mást, minthogy győzedelmeskedik.

A keresztény rekonstrukcionista domíniumpárti. Komolyan veszi a Biblia istenfélőkre vonatkozó utasításait, hogy azok hajtsák uralmuk alá a földet. Ez a célja az evangéliumnak és a missziói parancsnak. A keresztény rekonstrukcionista vallja, hogy a föld és annak teljessége az Úré. Minden egyes bűn által uralt szférát biblia értelemben vett “rekonstrukció” alá kell vetni. Ez elsősorban az egyént foglalja magába, másodsorban a családot, harmadsorban az egyházat, és negyedszerre a tágabb társadalmat, beleértve az államot is. A keresztény rekonstrukcionista buzgón hisz a keresztény civilizációban. Szilárdan vallja az egyház és az állam szétválasztását, de nem az állam – vagy bármi más – szétválasztását Istentől. Nem forradalmár; nem hisz az emberi kormányzatok erőszakos megbuktatásában. A puskáknál és bombáknál sokkal hatalmasabb fegyverei vannak: vele van Isten Lelke, Isten tévedhetetlen Igéje, Isten páratlan evangéliuma, amelyek egyike sem bukhat el.

A keresztény rekonstrukcionista Jézus Krisztus királyi jogainak az élet minden területén igyekszik érvényt szerezni, és végül győzelmet vár.


Copyright © 1997 The Chalcedon Foundation